Commissie Deltaplan Wiskunde.NL

25 november 2014

Naar aanleiding van het Visiedocument Wiskunde 2025 is op verzoek van het ministerie van OCW de Commissie Deltaplan Wiskunde.NL opgericht door het Platform Wiskunde Nederland (PWN) en het Algemeen Bestuur van NWO. NWO Exacte Wetenschappen (NWO EW) voert het secretariaat voor deze commissie.

Het is de taak van de commissie de aanbevelingen uit het visiedocument Wiskunde 20251 in een implementatieplan nader uit te werken met daarin concrete acties voor de wiskundigen in hoger onderwijs en onderzoek, en in maatschappij en innovatie. Ook is het de bedoeling dat zij draagvalk voor de realisering van het plan creëert.

De heer prof. dr. ir. Jacob Fokkema, voormalig rector magnificus van de TU Delft heeft het voorzitterschap van de commissie Deltaplan Wiskunde.NL op zich genomen. De commissie is samengesteld uit vooraanstaande wiskundeonderzoekers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, twee leden met expertise op het gebied van onderwijs en twee secretarissen, te weten:

  • Prof. dr. Ieke Moerdijk (RUN)
  • Prof. dr. Frank den Hollander (UL)
  • Prof. dr. ir. Barry Koren (TU/e)
  • Dr. ir. John Koster (ASML)
  • Prof. dr. Gerrit Timmer (ORTEC)
  • Prof. dr. Jan Karel Lenstra (CWI)
  • Dr. Nellie Verhoef (UT)
  • Drs. Eugene Bernard (voorzitter Ons Middelbaar Onderwijs)
  • Dr. ir. Petra de Bont (NWO EW, secretaris)
  • Dr. ir. Christiane Klöditz (NWO EW, secretaris)
De leden zijn op persoonlijke titel benoemd. Zij zijn onlangs met hun werkzaamheden begonnen. Het is de bedoeling dat het Deltaplan Wiskunde.NL uiterlijk in september 2015 aan het ministerie van OCW wordt voorgelegd.

[1] Formulas for Insight and Innovation - Mathematical Sciences in the Netherlands; Vision document 2025

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Programma

Wiskundeclusters