Wetenschapsvisie 2025 en NWO Chemische Wetenschappen

27 november 2014

Deze week verscheen de 'Wetenschapsvisie 2025’ van het ministerie van OCW. Hierin stelt het kabinet dat de uitgangspositie van de Nederlandse wetenschap goed is en dat Nederland trots mag zijn op de wetenschap en de wetenschappers. NWO deelt de visie van het kabinet en benadrukt het belang van ruimte voor vrij en ongebonden onderzoek voor een sterke wetenschap. Van NWO wordt een belangrijke bijdrage gevraagd om de ambities uit de Wetenschapsvisie te realiseren. Om die belangrijke bijdrage te kunnen realiseren moeten de bestuursstructuur en de organisatie van NWO veranderen, zo stelt de Wetenschapsvisie. Het Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen houdt u via de nieuwsbrief zo volledig mogelijk op de hoogte over de nieuwe rol van NWO.

De Wetenschapsvisie is naar de Tweede Kamer gestuurd. Een  bijlage bij het kamerstuk is  een adviesrapport met daarin aanbevelingen voor aanpassingen van de organisatiestructuur van NWO. Het doel van de aanpassingen is te komen tot een organisatie die meer slagvaardig, flexibel en responsiever is. In paragraaf 1.2.3. van de Wetenschapsvisie staan de overgenomen hoofdkeuzes uit dit advies, die de basis vormen  voor de nadere uitwerking. Het algemeen bestuur onderschrijft de noodzaak van verandering van het bestuur en de bureauorganisatie van NWO, maar geeft aan dat  betrokkenheid van actieve wetenschappers – en overigens ook andere stakeholders essentieel is. Wetenschappers moeten betrokken blijven en moeten daadwerkelijke invloed houden op besluiten van NWO en de toedeling van middelen door NWO. Nu is de vorm van die betrokkenheid deelname aan besturen van gebieden en instituten. Nadere uitwerking van alternatieven, met alle betrokkenen,  zal onderdeel zijn van een zorgvuldig proces naar verandering.

Meer informatie

Bron: NWO