Strategisch poolplan 2016-2020 zet in op economisch / maatschappelijke relevantie

1 december 2014

De nieuwe strategie voor het Nederlands Polair Programma is verschenen. In de periode 2016 – 2020 wil het NPP inzetten op economische en maatschappelijke belangen. De uitvoering van het strategisch plan is wel afhankelijk van een versterkte voortzetting van de financiering.

Dit strategisch plan wil een bouwsteen zijn van het totale polaire beleid van de Nederlandse regering. Het NPP wordt in de huidige periode gefinancierd door 4 ministeries, namelijk OCW, Infrastructuur en Milieu, Buitenlandse Zaken en EZ. Daarnaast financiert NWO zelf het NPP. Voor de komende strategieperiode hoopt NWO op een versterkte inzet van deze ministeries plus bijdragen vanuit het bedrijfsleven. De onderwerpen binnen het NPP kennen immers aanknopingspunten met de 3 topsectoren Water, Logistiek en Energie. Het strategisch plan voorziet dan ook dat bedrijven betrokken zullen worden bij de organisatie van financieringsrondes.

Naar verwachting zullen economische activiteiten met name toenemen in het Noordpoolgebied. Er liggen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar dat brengt ook vraagstukken mee over de bescherming van het kwetsbare poolgebied. Daarnaast hebben veranderingen in de poolgebieden ook gevolgen voor Nederland zelf, bijvoorbeeld in de vorm van zeespiegelstijging door afsmelting van de ijskappen op Groenland en Antarctica. Deze ontwikkelingen laten de behoefte aan ‘poolexpertise’ groeien. Daarom ontwikkelt het NPP kennis die moet bijdragen aan een verantwoorde besluitvorming over activiteiten in de poolgebieden.

Internationaal gericht

Het poolonderzoek stelt Nederland in staat om bij grote internationale overleggen aan te schuiven en gehoord te worden, ondanks het relatief bescheiden formaat van zowel ons land als het poolprogramma zelf. Zo is behoud van de consultatieve status van Nederland binnen het Antarctisch Verdrag afhankelijk van de uitvoering van wetenschappelijk poolonderzoek. Vanuit de visie, waarbij de poolgebieden niet zozeer vanuit een nationaal belang worden bekeken maar vanuit een internationale verantwoordelijkheid voor een duurzaam beheer van de poolgebieden, heeft het poolprogramma sterk een karakter van internationale samenwerking gekregen. Zo heeft het NPP samenwerking opgezet met partners bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Nederlands polair programma

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Water en klimaat (2011-2014)