Toekenningen Vrije competitie geesteswetenschappen

4 juli 2013

NWO financiert zeven onderzoeken vanuit het instrument Vrije competitie geesteswetenschappen. Dit financieringsinstrument stimuleert vrij onderzoek dat niet binnen de thematische programma's valt. Dit wil zeggen dat onderzoekers zelf kunnen bepalen waar hun onderzoek over gaat, zo lang het maar past binnen de geesteswetenschappen. Onderzoek dat past binnen de geesteswetenschappen is bijvoorbeeld onderzoek op het terrein van de (kunst)geschiedenis, archeologie, taalkunde, literatuur, theologie, filosofie, muziek- en theaterwetenschap.

Aan de volgende onderzoekers is financiering toegekend (in alfabetische volgorde van aanvragers):

Vragen begrijpen die niet met een vraagwoord beginnen
Mw. prof. dr. L.L. (Lisa) Cheng, UL
Waar gaat dit onderzoek over? Vanaf het eerste woord van de voorafgaande zin (waar) weet je dat het om een vraag gaat. Maar hoe worden vragen verwerkt waarin vraagwoorden niet vooraan staan, bijvoorbeeld in het Mandarijn of het (gesproken) Frans?

De betekenis van populaire cultuur voor het gezag van criminele organisaties
Mw. dr. R.K. (Rivke) Jaffe, UvA
In achterstandswijken in Brazilië, Jamaica en Mexico wordt het gezag van criminele organisaties vaak door veel bewoners geaccepteerd. Dit onderzoek bestudeert de rol van populaire cultuur – popmuziek, beeldcultuur en materiële cultuur – in het bestendigen van de macht van deze mafia-achtige organisaties.

De Russische taal van Islam
Prof. dr. M. (Michael) Kemper, UvA
Dit onderzoeksprogramma behandelt de gemeenschappelijke en onderscheidende kenmerken van het nieuwe islamitische discours in de Russische Federatie en onderzoekt deze vanuit het perspectief van translinguale religieuze communicatie: de overdracht van religieuze uitingen en concepten van de ene taal naar de andere. In dit specifieke geval gaat het aan de ene kant om de 'brontalen' Arabisch en de traditionele moslimtalen binnen de Russische Federatie, en aan de andere kant om de 'doeltaal' Russisch.

Wat verdiende Nederland aan de slavernij?
Prof. dr. M. M. (Marcel) van der Linden, IISG
Precies 150 jaar geleden schafte Nederland de slavernij af. Maar nog steeds is er onenigheid over de vraag hoeveel ons land aan de slavernij heeft verdiend. Dit project erkent het morele belang van deze kwestie en wil duidelijkheid verschaffen.

De bloeitijd en de teloorgang van vroegjoodse en christelijke parabels
Dr. H.L.M. (Eric) Ottenheijm, UU
In dit programma staat het onderzoek waarin de bloeitijd en de teloorgang van vroeg Joodse en Christelijke Parabels (kleine vertellingen die elementen en gebeurtenissen uit het dagelijkse leven aangrijpen om een religieuze werkelijkheid te verduidelijken) centraal.

Menselijke morele vermogens verklaren vanuit de evolutietheorie
Prof. dr. mr. H.L.M. (Herman) Philipse, UU
De centrale probleemstelling van dit onderzoeksprogramma luidt als volgt: welke wijsgerige implicaties heeft een evolutietheoretische verklaring van menselijke morele vermogens voor de normatieve ethiek en meta-ethiek?

Dwangarbeid en internering over vier eeuwen heen
Dr. P.C. (Pieter) Spierenburg, EUR
Dit onderzoeksprogramma richt zich op het ontstaansproces van werkkampen en wil de volgende vraag beantwoorden: 'Waarom en onder welke specifieke sociaal-politieke, ideologische en economische omstandigheden zijn dwangarbeid en internering samengegaan gedurende de afgelopen vier eeuwen?'

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)