NWO financiert negen onderzoeken naar de rol van religie in de samenleving

1 juli 2013

De rol die religie inneemt in de hedendaagse samenleving verandert. Het NWO-onderzoeksprogramma Religie in de moderne samenleving financiert en stimuleert onderzoek naar de dynamiek van religie in Nederland. Vanuit dit programma ontvangen nu negen onderzoeksprojecten financiering; NWO heeft voor Religie in de moderne samenleving een totaal bedrag van 4,0 miljoen euro beschikbaar. Binnen de projecten werken onderzoekers samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het onderzoek zal inzichten opleveren die van belang zijn voor beleidsmakers, bestuurders en professionals werkzaam in bijvoorbeeld de zorgsector, het onderwijs, het bedrijfsleven en bij overheden.

Aan de volgende onderzoekers is financiering toegekend (in alfabetische volgorde van aanvragers):

Religie en homoseksualiteit
Prof. dr. R.R. (Ruard) Ganzevoort (m), VU
Religie en homoseksualiteit worden vaak tegenover elkaar gezet. Dit onderzoek analyseert die polarisatie in politieke debatten en populaire cultuur, en vergelijkt de actuele situatie in Nederland met de recente geschiedenis en met Servië, Spanje en Zweden.

Islam en Jodendom in publiek debat en moderne politieke theorie
Prof. dr. H.Y.M. (Yolande) Jansen (v), UvA en VU
Publieke debatten over Islam en Jodendom bevatten vaak argumenten over de relatie tussen religie en politiek die ontleend zijn aan het Verlichtingsdenken. Dit project onderzoekt hoe beeldvorming over joden en moslims tot stand komt en welke rol die argumenten daarbij spelen.

Nederlandse kerk-staatverhoudingen in beweging
Prof. dr. J.C. (James) Kennedy (m), UvA
Dit project onderzoekt de verschuivingen in het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van religieuze groeperingen vanaf het midden van de jaren zestig tot heden. Het biedt daarmee broodnodig historisch inzicht in de omstreden en permanent aangevochten verhouding tussen kerk en staat.

Geloven in veelvoud
Prof. dr. W.L. (Willie) van der Merwe (m), VU

Steeds meer mensen in Nederland stellen hun geloof samen uit elementen van verschillende religies. Wat betekent deze ontwikkeling voor onze samenleving? Samen met maatschappelijke organisaties verkennen de onderzoekers het nieuwe verschijnsel van meervoudige religieuze binding en de gevolgen ervan.

Moslimactivisme in Nederland na 1989
Prof. dr. A. (Annelies) Moors (v), UvA
Europa kent een levendig debat over islam, maar wat is de rol van moslims daarin? Dit project vergelijkt de variëteit aan posities die moslimactivisten vanaf 1989 in islamdebatten in Nederland innemen, met bijzondere aandacht voor gender en sociale media.

Juridische oplossingen voor huwelijkse gevangenschap
Dr. S.W.E. (Susan) Rutten (v), UM
Veel mensen die trouwen, sluiten ook een religieus huwelijk. Het ontbinden van zo’n huwelijk kan echter problematisch zijn, vooral voor vrouwen uit migrantengemeenschappen. Dit onderzoek gaat na welke moeilijkheden vrouwen hierdoor ondervinden en welke oplossingen het recht kan bieden.

Islam in de Nederlandse maatschappij
Prof. dr. T. (Thijl) Sunier (m), VU
Dit onderzoek analyseert hoe gewone moslims in Nederland in het dagelijks leven omgaan met actuele kwesties in hun geloof, hoe zij discussiëren over veranderingen en aanpassingen in islamitische regels, en van welke middelen en instanties zij daarbij gebruik maken.

Integratie: een kwestie van geloof?
Prof. dr. F.A. (Frank) van Tubergen (m), UU
Nederland raakt steeds verder geseculariseerd. Tegelijkertijd neemt het aantal immigranten toe. Velen zijn opgegroeid in een religieus land. Hoe ontwikkelt zich hun religie in een overwegend seculier land? De onderzoekers bestuderen de religieuze veranderingen van immigranten en hun kinderen.

Relaties tussen joden en moslims in Amsterdam en Londen
Prof. dr. G (Gerard) Wiegers (m), UvA
Tussen joodse en islamitische groepen in Europa bestaan complexe en gevoelige relaties. De onderzoekers vergelijken deze in Amsterdam en Londen met elkaar. Ze gaan na welke lokale, nationale en internationale factoren op deze relaties van invloed zijn.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Religie in de moderne samenleving

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Samenleven onder spanning (2011-2014)