Rijk en NWO investeren ruim 6 miljoen in cyber security onderzoek

12 november 2013

De ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie (gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (geleid door het NWO-gebied Exacte Wetenschappen) hebben samen een bedrag van € 6,4 miljoen vrijgemaakt voor een tweede cyber security ronde.

Rijk en NWO investeren ruim 6 miljoen in cyber security onderzoek

Topsectorenbeleid

In het kader van het topsectorenbeleid en meer in het bijzonder de Roadmap ICT, hebben het Algemeen Bestuur van NWO en de NWO-gebieden Exacte Wetenschappen (EW), Maatschappij en Gedragswetenschappen (MaGW), en de technologiestichting STW, aangegeven in totaal € 3,5 miljoen bij te dragen. De bovengenoemde ministeries vullen dit aan met een bedrag van € 2,9 miljoen. NWO Exacte Wetenschappen en Agentschap NL (AgNL) verzorgen gezamenlijk de uitvoering.

Tweede ronde

De tweede ronde cyber security onderzoek is ondersteunend aan de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2). Het gaat bij deze ronde om zowel korte termijn - als lange termijn onderzoek en het creëren van een kennisinfrastructuur onder wetenschappers, bedrijfsleven en overheid. Het moet zorgen voor nieuwe kennis, innovatie, producten, diensten en goed opgeleide experts op dit terrein. Het onderzoek draagt daarmee bij aan het realiseren van de volgende doelen:

  • Vergroten van de veiligheid van, en het vertrouwen in ICT-infrastructuur en diensten
  • Nederland voorbereiden op de veiligheidsuitdagingen (2014-2016)
  • Stimuleren van de Nederlandse cyber security economie 
  • Toenemen van de cyber security van onze vitale sectoren (energie, water, enz.) 
  • Versterken en verbreden van kennis en innovatie op het terrein van cyber security  
  • Verbinding leggen tussen onderzoeksinitiatieven op het gebied van cyber security

Twee trajecten

Bij eerder cyber security onderzoek, gestart in 2012, hebben negen lange termijn onderzoeksprojecten en acht SBIR-projecten bijgedragen aan de realisatie van de strategie. Ook bij de tweede ronde cyber security onderzoek zijn twee trajecten voorzien. Voor het lange termijnonderzoek via het NWO-instrumentarium, wordt een eigen bijdrage van de indieners (kennisinstellingen, bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties) verwacht. Meer informatie over het programma en de voorwaarden is (vanaf 19 november) te vinden op de website van NWO. Voor het korte termijn onderzoek, via het SBIR-instrument van Agentschap NL, worden ondernemers uitgedaagd te komen met originele inventieve oplossingen, waarin verbinding met onderzoeksinitiatieven centraal staan en waarbij onderwijs- en/of kennisinstellingen betrokken zijn. Meer informatie over het programma, de indieningsprocedures en de voorwaarden is te vinden op de website van Agentschap NL

Matchmaking Event Cyber Security

Om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen wordt op 19 november aanstaande in het Kyocera stadion te Den Haag een Matchmaking Event Cyber Security gehouden voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het doel van de bijeenkomst is om goed voorbereid tot gezamenlijke onderzoeksvoorstellen te komen.

Gezamenlijk belang 

De basis voor deze ronde is gelegd in de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA-II). De agenda is opgesteld door het ICT-Innovatieplatform ‘Veilig Verbonden’ (IIP-VV). Het cyber security-onderzoek sluit naadloos aan bij strategie van het kabinet. De uitvoering van de NCSRA-II geeft concreet invulling aan de vijfde doelstelling uit de NCSS2: “Nederland beschikt over voldoende cyber security kennis en kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cyber security doelstellingen te behalen.” Tevens vervult NCSRA-II een roadmap functie voor een aantal topsectoren en sluit goed aan op Europese initiatieven in dit kader. 

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met: 

 


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Technische Wetenschappen

Programma

Cyber Security Veiligheid

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)