Evaluatie NWO afgerond

27 mei 2013

De internationale commissie die door OCW is ingesteld om NWO te evalueren heeft haar rapport op 21 mei 2013 aangeboden aan Staatssecretaris Sander Dekker. De commissie concludeert ‘dat de primaire missie van NWO - het selecteren van excellente onderzoekers en onderzoeksvoorstellen - uitstekend uitgevoerd wordt en onbetwist is’. Het evaluatierapport bevat daarnaast een aantal aanbevelingen en suggereert aanpassingen in de governance om NWO toekomstbestendig te maken.

Evaluatie NWO afgerond

Een aantal aanbevelingen van de commissie ligt in het verlengde van de positie die NWO in de afgelopen twee jaar heeft ingenomen in het veranderende wetenschaps- en innovatiebeleid. De samenwerking tussen NWO en haar Nederlandse partners is in de afgelopen jaren versterkt. Daarvan getuigen o.a. het gezamenlijke manifest in september 2012 van kennisorganisaties en het georganiseerde bedrijfsleven, en de daarop volgende toezegging van het kabinet dat de extra investeringen in fundamenteel onderzoek grotendeels via NWO zullen worden ingezet. In het bijzonder levert NWO een leidende bijdrage aan de wetenschapsagenda's voor de topsectoren. Daarbij houdt NWO steeds nadrukkelijk aandacht voor haar wetenschapsbrede missie.

De evaluatiecommissie adresseert het belang van samenwerking en aansluiting tussen organisaties in het Nederlandse en internationale wetenschapsbeleid en erkent de rol van NWO in de Europese onderzoekssamenwerking. NWO zal de analyse en aanbevelingen van de evaluatiecommissie op de genoemde punten benutten bij het opstellen van de nieuwe NWO-strategie voor de jaren 2015-2018. Dit voorjaar starten de voorbereidingen, waarbij nadrukkelijk de inbreng van de verschillende stakeholders van NWO wordt betrokken. De strategienota zal naar verwachting voor de zomer van 2014 worden gepubliceerd.

Ten slotte benadrukt de evaluatiecommissie de urgentie van aanpassingen in organisatie en governance van NWO, waarbij ze zich mede baseert op signalen van de stakeholders. Het Algemeen Bestuur van NWO is evenzeer als de commissie van oordeel dat een toekomstbestendig NWO gebaat is bij organisatorische aanpassingen met het oog op onder andere het stimuleren van interdisciplinaire onderzoekssamenwerking en afstemming met universitaire agenda's. Mede om deze reden is het bestuur zelf reeds in 2012 gestart met gedachtenvorming over mogelijke aanpassingen.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan 5000 wetenschappers onderzoek doen.

Lees meer


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: