Kabinetsreactie NWO-evaluatie: waardering voor uitvoering missie

Vraag om blijvende aansluiting NWO met nationale en internationale omgeving

20 november 2013

NWO voert haar primaire taak – het selecteren van excellente onderzoekers en onderzoeksvoorstellen – uitstekend uit. Die conclusie van de NWO-evaluatiecommissie onderstreept OCW-staatssecretaris Sander Dekker mede namens de minister van EZ in de kabinetsreactie op de NWO-evaluatie 2013. Het kabinet neemt slechts een deel van de inhoudelijke aanbevelingen van de commissie over. De kabinetsreactie is mede gebaseerd op inbreng van de stakeholders KNAW, VSNU en VNO-NCW.

Verbindende rol

Het kabinet benadrukt dat NWO moet blijven zorgen voor duurzame samenwerking met andere partijen betrokken bij het wetenschapsbeleid zodat NWO-beleid, nationale beleidsontwikkelingen, de universitaire agenda’s en de Europese agenda optimaal op elkaar aansluiten.

Instituten

Een van de aanbevelingen van de evaluatiecommissie is om de onderzoeksinstituten van NWO geleidelijk aan onder te brengen bij universiteiten met een passend profiel. Het kabinet kiest er echter voor de instituten niet naar de universiteiten te laten verhuizen omdat de onderzoeksinstituten goed functioneren onder de NWO-koepel.

Vernieuwingsimpuls

De commissie stelt voor om de Vernieuwingsimpuls om te vormen tot een instrument dat slechts voorstellen honoreert die geen ERC-grant hebben weten te verwerven. Het kabinet oordeelt dat de Vernieuwingsimpuls in de huidige vorm behouden moet blijven.

Aanpassing in organisatiestructuur

 

Het kabinet vraagt in navolging van de evaluatiecommissie aan NWO om meer uniformiteit in de huidige, als complex ervaren organisatiestructuur te brengen. 'De organisatiestructuur moet flexibel genoeg zijn om in te spelen op maatschappelijke en wetenschappelijke veranderingen. Zo moet de organisatie door een goede structuur in staat zijn de toenemende interdisciplinaire samenwerking in de wetenschap en de universitaire profilering te adresseren. Verder is een adequatere vertegenwoordiging van de stakeholders van belang. Het eindresultaat van de nieuwe organisatie, die er anders kan uitzien dan nu door de commissie wordt aanbevolen, moet zijn, dat NWO een nog betere aansluiting heeft op het nationale en internationale speelveld', aldus staatssecretaris Dekker.

NWO-strategie 2015-2018

NWO-voorzitter Jos Engelen: 'Wij verwelkomen de waardering van het kabinet voor NWO. Wij herkennen ons ook in de reactie van het kabinet op de aandachtspunten van de evaluatiecommissie. We verwerken het aandachtspunt voor aansluiting en samenwerking met andere partijen in onze nieuwe beleidsstrategie die medio 2014 zal verschijnen.'

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

 


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Natuurkunde WOTRO Science for Global Development NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Chemische Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Aard- en Levenswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: