Vijf toekenningen voor Building with nature

21 oktober 2013

Building with Nature is een onderzoeksprogramma voor infrastructuurprojecten, die op een innovatieve manier gebruik willen maken van natuurlijke structuren en processen.

NWO ontving voor de call binnen dit programma 13 voorstellen, waarvan er nu 5 financiering ontvangen. De beoordelingscommissie bestond, naast 2 Nederlandse deskundigen, uit experts uit Canada, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Binnen het NWO-thema Water en Klimaat vormt de thematische call Building with Nature een PPS-onderdeel van de NWO-propositie 2012-2013 dat betrekking heeft op de Topsector Water.

De 5 toegekende projecten zijn:

Prof.dr.ir. S. Jonkman (TUD) BE SAFE: Bio-Engineering for Safety using vegetated foreshores
Private & publieke partners: U Twente, Hogeschool Zeeland, HKV consultants, NIOZ, Deltares, Boskalis, Van Oord, Rijkswaterstaat, WWF, HKV consultants, It Fryske Gea, Ecoshape, Stowa, Staatsbosbeheer
Dit project richt zich op benutting van begroeide vooroevers, zoals schorren en kwelders, om overstromingrisico's te verlagen. De onderzoekers willen meer inzicht verkrijgen in de werking van vooroever systemen en de wijze waarop deze kunnen bijdragen aan hoogwaterbescherming. Het project integreert kennis op het gebied van ecologie, morfologie, waterbouwkunde en bestuurlijke implementatie. Door de samenwerking met Rijkswaterstaat, het bedrijfsleven en natuurorganisaties kunnen de onderzoeksresultaten direct in de praktijk geïmplementeerd worden.

Dr. T. Ysebaert (NIOZ)
EMERGO - Eco-morphological functioning and management of tidal flats

Private & publieke partners: TUD, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Wereldnatuurfonds, Deltares, Imares en Svasek Hydraulics

Intergetijdengebieden zoals de Ooster- en Westerschelde staan onder druk van menselijk ingrijpen. Dit project wil de effectiviteit evalueren van recente maatregelen die erosie moeten tegengaan, zoals de aanleg van oesterriffen, zandsuppleties en Klimaatbuffer Oesterdam.

Prof.dr. M. Wassen (UU)
Smart ecosystems: Regime shifts from mud systems to dynamic wetlands

Private & publieke partners: UvA, TUD, WUR-ALTERRA, Deltares, Boskalis, Van Oord, Royal HaskoningDHV, Natuurmonumenten

In het MarkerWadden project wordt met klei als sediment gewerkt aan de totstandkoming van eilanden, die zich moeten gaan ontwikkelen tot interessante ecosystemen. Dit project levert veel kennis op over het werken met minder gebruikelijke bouwmaterialen, zoals modder, en faciliteert daarmee ook de internationale acceptatie van dit nieuwe ecosysteem concept.

Dr. K. Wijnberg (Universiteit Twente)
Co-designing Coasts using natural Channel-shoal dynamics (CoCoChannel)

Private & publieke partners: WUR-IMARES, Deltares, UNESCO-IHE, TUD, Nelson Mandela Metropolitan University, CSIR South Africa, Univ of California, Davis, Arcadis, Arens, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat

Door de getijdenwerking ontstaat kustafslag aan de zeezijde van de Waddeneilanden: de buitendelta, een gebied van geulen en ondieptes. Dit project onderzoekt of je dit probleem op natuurlijke wijze kunt verhelpen door baggeren en zandstorten, waardoor zandplaten op gewenste plekken aanlanden.

Prof.dr. P. Hoekstra (UU)
Rebuilding the natural integrity of barrier islands

Private & publieke partners: Waddenacademie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Deltares, Bosschap

Het Deltaplan richt zich op de veiligheid van beschermde delen van de Waddeneilanden. De niet beschermde en tegelijk ook meest natuurlijke, dynamische en ecologisch waardevolle delen van de eilanden worden echter sterk bedreigd door klimaat- en bodemontwikkelingen. Dit project ontwikkelt kennis over 2 gevolgen: de afname van sedimentaanvoer naar het gebied achter de zeereep, waardoor de zeespiegelstijding niet wordt gecompenseerd, en de degradatie van het ecosysteem door de afname van sedimentaanvoer en zoutwaterinvloed.

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Building with Nature

Speerpunt

Water Thema: Water en klimaat (2011-2014) Samenwerken in thema's (2011-2014)