NWO sluit met drie nieuwe onderzoeksthema's aan op topsectorenbeleid

26 oktober 2012

NWO voegt drie nieuwe thema's toe aan de zes al bestaande onderzoeksthema's uit de strategie 2011-2014. De nieuwe themas zijn Agro, food en tuinbouw, Hightech systemen en materialen en Creatieve industrie. Met deze uitbreiding van zes naar negen thema's geeft NWO gevolg aan de oproep van het Kabinet om haar beleid beter te laten aansluiten op de topsectoren. De NWO-thema's richten zich op urgente vraagstukken en brengen onderzoekers samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven.

NWO heeft nu negen onderzoeksthema's: Leven in gezondheid, Water en klimaat, Samenleven onder spanning, Duurzame energie, Verbinden van duurzame steden, Materialen: oplossingen voor schaarste, Agro, food en tuinbouw, Hightech systemen en materialen, Creatieve industrie. Door te investeren in deze thema's levert NWO een bijdrage aan een sterke en brede basis voor de topsectoren van het Kabinet. Daarnaast blijft NWO investeren in de volle breedte van de wetenschap.

NWO betrekt partijen als bedrijfsleven, departementen, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen bij het invullen van de thema's. De te ontwikkelen activiteiten zullen een plaats krijgen in de innovatiecontracten die binnen de topsectoren worden opgesteld. Het onderzoek binnen de thema's wordt deels gefinancierd door NWO en deels door bedrijven en andere betrokken organisaties. Op deze manier geeft NWO ook invulling aan publiek-private samenwerking. Voor de NWO-bijdrage aan de drie nieuwe thema's zal financiering beschikbaar komen door een herschikking van de middelen van NWO.

Nieuwe thema's

Creatieve industrie

Het NWO-thema Creatieve industrie behelst onderzoek naar en voor creatieve productie en zakelijke dienstverlening, zoals mode- of industrieel ontwerpers, architecten, reclamebureaus en makers van software en games. Het thema bestrijkt daarnaast het terrein van media en entertainment, kunsten, cultureel erfgoed en culturele evenementen. Daarmee beslaat het NWO-thema de volle breedte van de creatieve industrie. het thema sluit aan op de topsector Creatieve industrie.

High tech systemen en materialen

Het NWO-thema High tech systemen en materialen behelst het onderzoek dat geïnspireerd wordt door de uitdagingen waarmee de Nederlandse hightech industrie en wetenschap worden geconfronteerd. Onderzoeksgebieden die tot de kern van Hightech systemen en materialen worden geschaard, zijn onder meer: nanotechnologie, micro-elektronica, fotonica, sensortechnologie, embedded systemen, mechatronica, geavanceerde materialen, medische technologie, ICT-onderzoek, stromingsleer, plasmatechnologie, proces- en scheidingstechnologie. Hoogtechnologische oplossingen voor sectoren zoals water, pharma, energie, food processing, agro e.d. passen ook binnen High tech systemen en materialen, maar zouden in samenwerking met andere thema's moeten worden vormgegeven. Duurzaamheid (minder gebruik van energie en materialen) is onderdeel van de visie binnen de sector, en daarmee ook van de wetenschappelijke doelstellingen.

Agro, food en tuinbouw

Het NWO-thema Agro, food en tuinbouw biedt excellente wetenschappers de kans bijdragen te leveren aan het oplossen van de vraagstukken binnen deze sectoren, die steeds meer aan maatschappelijke en internationaal belang winnen. Agro, food en tuinbouw focust op drie speerpunten, die aansluiten op de ambities van de topsector Agri&Food en de topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen, namelijk duurzame en veilige productie ('meer met minder'), gezonde voeding, voedselzekerheid in mondiaal perspectief.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van zo’n 5000 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij en het bedrijfsleven. 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen Technische Wetenschappen Geesteswetenschappen

Speerpunt

Thema: Agro, food en tuinbouw (2011-2014) Thema: High tech systemen en materialen (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014) Samenwerken in thema's (2011-2014)