Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek komt met nieuwe programmering

16 februari 2012

De Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek financiert de komende jaren wetenschappelijk onderzoek op het terrein van onderwijsleerprocessen, personeel en organisatie, het onderwijsstelsel en de pedagogische functie van het onderwijs. Dit staat in het PROO-onderzoeksprogramma 2012-2015 dat onlangs gepubliceerd werd. Dit derde meerjarenprogramma bouwt voort op de voorgaande programma's, maar is geactualiseerd op basis van de laatste wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de totstandkoming van het nieuwe onderzoeksprogramma hebben verschillende partijen uit het onderwijs- en onderwijsonderzoeksveld inbreng geleverd.


Vier typen activiteiten

Evenals in de voorgaande programma's zal de PROO wetenschappelijk onderzoek financieren aan de hand van:

  • een open inschrijvingsprogramma met beoordeling via peer review;
  • het in competitie uitzetten van review studies: kortlopende, zelfstandige studies waarmee de PROO beoogt inzicht te krijgen in lacunes in bestaande kennis en in opbrengsten van het programma;
  • subsidiëring van internationaal vergelijkende studies, zoals TIMMS en PIRLS, die in samenspraak met het Ministerie van OCW worden geselecteerd;
  • longitudinale dataverzameling in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Ook neemt de PROO deel aan het Europese samenwerkingsproject Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe (EIPPEE). Dit beoogt duurzame infrastructuren en processen voor evidence-informed beleid en praktijk in onderwijs in Europa te creëren.

Twee rondes voor samenhangende projecten en review studies

De eerste subsidieronde voor samenhangende onderzoeksprojecten is gepland voor de periode februari-december 2012. In het najaar van 2012 volgt de eerste ronde voor review studies. In 2014-2015 zal voor beide subsidie-instrumenten een tweede ronde plaatsvinden. De tweede ronde voor samenhangende onderzoeksprojecten biedt de PROO eventueel de mogelijkheid om, op basis van eerder gehonoreerd onderzoek en actuele ontwikkelingen, nadere accenten in het programma te leggen.

Rondes voor module- en cohortonderzoek

De PROO neemt zich tevens voor om in de periode 2012-2015 een of meerdere subsidierondes voor moduleonderzoek onderwijscohorten te organiseren. Basis hiervoor vormen de data verkregen via het onderwijscohortonderzoek COOL5-18, dat is opgezet als een basisdataverzameling in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Via deze subsidies wil de PROO verdiepend, wetenschappelijk onderzoek binnen de doelstellingen van COOL5-18 stimuleren. Met deze instrumenten wil de PROO meer ruimte bieden aan de dynamiek en de innovatieve kracht van onderzoeksvoorstellen.

Vier inhoudelijke onderzoekslijnen

De vier onderzoekslijnen van het programma zijn 'Onderwijsleerprocessen en hun opbrengsten', 'Onderwijspersoneel en schoolorganisatie', 'Het onderwijsstelsel' en 'De pedagogische functie van het onderwijs'. Bij het uitzetten en beoordelen van onderzoek let de PROO bovendien op de mate van wetenschappelijke vernieuwing, relevantie voor de praktijk en de mate van raakvlakken en integratie met ander onderzoek.

Oproep voor het indienen van aanvragen voor samenhangende onderzoeksprojecten

Binnenkort wordt de call for proposals gepubliceerd voor de eerste subsidieronde voor samenhangende onderzoeksprojecten (vooraanmeldingen). Deze dienen betrekking te hebben op de thema's in de vier onderzoekslijnen van het nieuwe programma. Het maximaal beschikbare budget per gehonoreerde aanvraag bedraagt € 750.000,- en projecten hebben een maximale looptijd van vier jaar. Voor deze eerste subsidieronde wordt vier miljoen euro gereserveerd.

De PROO

De Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO) werd in 1997 opgericht en financiert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van het primair onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en lerarenopleidingen. De PROO-leden zijn afkomstig uit de wetenschap en de onderwijspraktijk.

De PROO hanteert bij de onderzoeksprogrammering combinatie van een wetenschappelijke en een praktijkgerichte benadering, waarbij uitvoerders van fundamenteel onderwijsonderzoek zich laten inspireren door problemen die zich in de onderwijspraktijk voordoen. Conform de opdracht van het Ministerie van OCW aan de PROO biedt het programma ruimte aan het (middel)lange termijn fundamenteel onderzoek met praktijkrelevantie, waarbij verklaringsvragen centraal staan. De PROO onderscheidt zich daarmee van het kortlopende (vraaggestuurde) onderwijsonderzoek.

De volledige programmabrochure kunt u downloaden op de PROO- website.

U kunt tevens een exemplaar aanvragen bij het PROO-secretariaat.
Het e-mailadres is proo@nwo.nl.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)