Toekenningen Vernieuwingsimpuls Veni bij MaGW

27 juli 2012

NWO heeft 150 jonge, recent gepromoveerde wetenschappers een zogeheten Veni-subsidie toegekend, waarvan 38 op het terrein van de maatschappij- en gedragswetenschappen. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Hiermee kan de onderzoeker drie jaar lang onderzoek doen en ideeën ontwikkelen.

Hieronder vindt u een overzicht van toekenningen bij MaGW, gesorteerd op achternaam.

 Doorbreken van slechte eetgewoontes
Dr. E. (Esther) Aarts, RU – Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour
We eten allemaal wel eens meer dan we nodig hebben. De onderzoekers gaan bekijken of een mindfulness-training dit soort ongecontroleerd eetgedrag kan tegengaan, en hoe genetische verschillen tussen mensen het effect van de training in de hersenen bepalen.

 Social protections and precarious work in Continental Southeast Asian Borderlands
Dr. D.L.A. (Dennis) Arnold, UM – Maatschappijwetenschap & Techniek
The emergence and the expansion of global production networks pose challenges for those interested in sustaining and expanding regulatory structures that guarantee decent work. Drawing on fieldwork in Cambodia, Thailand and Vietnam, the project studies factors that delimit workers obtaining social and labour protections through: employment and states, and families and communities.

 Creativiteit in crisistijd
Dr. M. (Matthijs) Baas, UvA – Psychologie
In crisistijd vol dreiging en onzekerheid zijn creatieve oplossingen hard nodig, maar de wijdverbreide opvatting is dat ons creatieve vermogen juist onder deze omstandigheden afneemt. De onderzoekers gaan na wanneer dreiging en onzekerheid wel stimulerend werken voor creativiteit.

 Wat maakt een democratie cliëntelistisch?
Dr. W. (Ward) Berenschot, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde
Cliëntelisme is het uitruilen van steun voor persoonlijke gunsten. Dit project ontwikkelt een nieuwe methodologie om vergelijkend onderzoek te doen naar cliëntelistische politiek in Indonesië: welke omstandigheden maken een democratie meer (of minder) cliëntelistisch?

 Belangengroepen in West-Europa in kaart gebracht
Dr. D.J. (Joost) Berkhout, UvA – Politicologie
In iedere democratische samenleving is er sprake van belangenbehartiging door organisaties zoals vakbonden, denktanks, gemeentes, bedrijven, burgerinitiatieven, beroepsorganisaties, werkgeversorganisaties, NGO's en campagnegroepen. Wie probeert het overheidsbeleid te beïnvloeden? Zijn er verschillen tussen sectoren en landen? En hoe komt dat?

 Nieuw krediet voor kredietbeoordelaars
Dr. D.G.J. (Dion) Bongaerts, EUR – RSM Finance
Kredietbeoordelaars hebben de afgelopen jaren veel economische schade aangericht. Daarnaast zetten politici kredietbeoordelaars onder druk hun staatsschuld niet af te waarderen. Dit onderzoek analyseert welke regelgeving kredietbeoordelaars weer kan disciplineren en hoe schadelijke gevolgen van politieke druk beperkt kunnen worden.

 Democratie in dictaturen: alles of niets
Dr. G. (Giselle) Bosse, UM – Politieke Wetenschappen
Hoe beslist de Europese Unie of democratie in een dictatuur al dan niet ondersteunt wordt? Dit onderzoek zet uiteen hoe, en onder welke voorwaarden, spelers uit de private sector, zoals grote bedrijven, invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de Europese Unie over democratie in dictaturen.

 Het lopende brein
Dr. S.M. (Sjoerd) Bruijn, VU – Bewegingswetenschappen
In dit project wordt met metingen van hersengolven tijdens het lopen onderzocht hoe de hersenen van stabiele en onstabiele mensen het lopen controleren.

 Neural mechanisms underlying exceptional memory skills
Dr. M. (Martin) Dresler, RU - Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour
Since ancient times, mnemonic techniques are used to improve human memory capacity. However, surprisingly little is known about their brain basis. This research project will investigate into the neural mechanisms underlying mnemonic training and exceptional memory skills.

 De psychologische en biologische wortels van religie
Dr. M. (Michiel) van Elk, UvA - Psychologie
Religie is van alle tijden en culturen. In dit onderzoeksproject wordt onderzocht waar deze hang naar religie vandaan komt. Psychologische experimenten en hersenonderzoek bieden inzicht in de oorsprong van het geloof in een hogere macht.

 Wanneer zijn meerdere regulerende autoriteiten beter dan één?
Dr. M.L.P. (Martijn) Groenleer, TUD – Bestuurskunde
In Europa houden verschillende organisaties toezicht op de energiesector. Soms vervullen meerdere organisaties eenzelfde taak. Een dergelijke overlap is niet altijd negatief. Dit onderzoek bestudeert wanneer en hoe overlap van taken positieve effecten heeft en bij kan dragen aan betere regulering.

 Weten waar je bent
Dr. C.J.M. (Ineke) van der Ham, UU – Psychologische Functieleer
Onderweg onthouden we wat we in welke volgorde tegenkomen. Daarin maken we soms fouten. De een meer dan de ander. Met virtual reality experimenten bekijken de onderzoekers hoe dit 'volgordegeheugen' werkt en welke hersengebieden hier belangrijk voor zijn.

 Proportionality to ensure good governance
Dr. E. (Ester) Herlin-Karnell, VU – Rechtsgeleerdheid
The European Union seeks to establish an area of freedom, security and justice by legislating in criminal law, security and border control matters. The researcher will investigate the function of proportionality as a legal balancing mechanism to ensure good governance.

 Snelwegen in de hersenen
Dr. M.P. (Martijn) van den Heuvel, UMCU – Psychiatrie
Snelwegen vormen slechts een klein gedeelte van het totale wegennet, maar zijn cruciaal voor langeafstandsverkeer. Hebben onze hersenen ook zon efficiënt snelwegennet voor breincommunicatie? Dit onderzoek bestudeert de communicatiesnelwegen van de hersenen en hun rol in het goed functioneren daarvan.

 Het internet als hulpbron
Dr. E.J. (Erik) van Ingen, UvT – Sociologie
Dit onderzoek bekijkt of internetgebruik mensen kan helpen bij problemen als scheiding, ziekte, of baanverlies. Er wordt gekeken of mensen die het internet gebruiken als bron van informatie, sociale contacten en support beter af zijn.

 Ruimte- en tijdwaarneming tijdens beweging
Dr. F. (Femke) Maij, RU – Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Tijdens een beweging is de waarneming van de wereld om ons heen verstoord. De onderzoekers denken dat de oorzaak van deze ruimtelijke verstoringen gerelateerd is aan tijdwaarneming in de hersenen. De gedrag- en hersenstudies vinden plaats in een dynamische omgeving.

 Wat doet die leraar?
Dr. M.T. (Tim) Mainhard, UU – Educatie
Sommige risicojongeren lukt het wél om school af te maken. Een goede relatie met docenten is hierbij belangrijk. Dit onderzoek probeert aan de hand van hoe docenten met een leerling omgaan te voorspellen of deze leerling uitvalt of niet.

 De inkomen-misdaadrelatie
Dr. O.E. (Olivier) Marie, UM – Economie
Het is gebleken dat mensen met lagere inkomens vaker betrokken zijn bij criminaliteit. Dit onderzoek streeft er naar uit te zoeken of deze relatie verklaard kan worden door verschillen in individuele karaktereigenschappen. Daarnaast zal ook geanalyseerd worden of veranderingen in inkomen tot misdaad leiden.

 Unveiling EU Administrative Discretion: The Role of Law and Good Administration
Dr. J.M. (Joana) Mendes, UvA – Amsterdam Centre for European Law and Governance
Administrations govern our societies. So does the administration of the European Union. Judges and parliamentarians have weak powers to control their decisions. This research project aims to find out how law can rule the decision-making procedures of the EU administration so that the public interest and citizens' rights are protected.

 Linke Spinsels!
Dr. L.A.G. (Liesbeth) Mercken, UM – Gezondheidsbevordering
Tijdens de adolescentie verspreiden risicogedragingen zich via vriendschapsnetwerken. Ons doel is om deze verspreiding op verschillende niveaus in kaart te brengen. Daarbij richten we ons niet alleen op vriendschapsnetwerken, maar ook op andere belangrijke netwerken waar jongeren deel van uitmaken.

 Europese waarden serieus nemen
Dr. E. (Elise) Muir, UM – Internationaal en Europees Recht
Hoe kunnen Europa's meest fundamentele waarden effectiever worden gehandhaafd? Dit project onderzoekt de mogelijkheid voor organisaties, groepen of individuen om voor collectieve belangenbehartiging juridische stappen te ondernemen op nationaal niveau. Dit is nuttig ter voorkoming en beëindiging van schendingen van EU-recht.

 De invloed van dreiging op visuele selectie
Dr. M. (Manon) Mulckhuyse, UU – Experimentele Psychologie
Het kan van levensbelang zijn om gevaar snel te detecteren. Daarom moet ons visuele systeem bedreigende stimuli prioriteren. In dit project wordt onderzocht hoe en wanneer dreiging invloed heeft op visuele selectie en welke neurale processen daarbij een rol spelen.

 Geneesmiddelen zonder merk en zonder recept?
Dr. E.C. (Ernst) Osinga, UvT – Marketing
Hoe reageren patiënten, artsen en geneesmiddelenfabrikanten op de introductie van merkloze geneesmiddelen en de verkoop van geneesmiddelen zonder recept via supermarkt en drogist? De onderzoekers beantwoorden deze vraag en gaan na wat de financiële gevolgen zijn voor de maatschappij.

 Niet kinderen, maar volwassenen zijn het vatbaarst voor geheugenillusies
Dr. H. (Henry) Otgaar, UM – Clinical Psychological Science
Geheugenillusies komen elke dag voor. In de rechtszaal kunnen dergelijke illusies voor desastreuze gevolgen, zoals onterechte veroordelingen, leiden. De onderzoekers voorspellen dat niet kinderen, maar volwassenen het meest vatbaar hiervoor zijn.

 Van aanraken tot waarnemen
Dr. M.A. (Myrthe) Plaisier, VU – Sensorimotor control
Dagelijks nemen we objecten waar door ze aan te raken. Hiervoor moeten alle contactpunten tussen huid en object op de juiste manier aan elkaar gekoppeld worden. Dit onderzoek gaat na hoe het menselijk brein deze complexe puzzel oplost.

 Systeembanken en hun boekhoudkeuzes
Dr. A.H.K. (Annelies) Renders, UM – Accounting and Information Management
Systeembanken nemen grote risico's omdat de overheid garant staat. De onderzoeker wil nagaan in welke mate systeembanken ook risico's nemen door de boekhoudkeuzes die ze maken. Daarnaast wil de onderzoeker bestuderen welke maatregelen kunnen genomen worden om dit te voorkomen.

 Sacrifice: consequences for individual and relationship well-being
Dr. F. (Francesca) Righetti, VU – Social and Organizational Psychology
When people in a close relationship want different things, they need to decide whether to pursue self-interest or sacrifice for their close other. Researchers will examine what are the consequences of these decisions for the individual and the relationship well-being.

 Samenwerking tussen wetenschap en ondernemers
Dr. F.J. (Frank) van Rijnsoever, UU – Innovatiewetenschappen
Samenwerking tussen wetenschap en ondernemers is belangrijk voor onze kenniseconomie. Dit onderzoek bestudeert individuele keuzes tot samenwerking. Bij elkaar vormen deze samenwerkingen een ‘kennisnetwerk’. De onderzoeker gaat na hoe individuele keuzes de vorming van een kennisnetwerk beïnvloeden.

 Een speld in een hooiberg zien
Dr. R. (René) Scheeringa, RU – Donders Instituut
Het brein wordt voortdurend gebombardeerd met informatie afkomstig uit de zintuigen. Slechts een deel van deze informatie is belangrijk en verdient onze aandacht. Dit onderzoek gaat na hoe het brein relevante informatie selecteert en irrelevante informatie negeert.

 Bootstrap-methoden voor tijdsvariërende processen
Dr. S.J.M. (Stephan) Smeekes, UM – Kwantitatieve Economie
Aangezien de eigenschappen van veel economische processen variëren over de tijd, is het belangrijk om econometrische technieken te gebruiken die betrouwbaar zijn als dergelijke veranderingen plaatsvinden. Dit onderzoek ontwikkelt zulke betrouwbare technieken door middel van de statistische methode de bootstrap.

 Marginalisatie van politieke partijen en hun ideeën door de media
Dr. mr. J.H.P. (Joost) van Spanje, UvA – Politieke communicatie
Tijdens verkiezingscampagnes brengen massamedia politieke partijen en hun ideeën in beeld. De media kunnen hierbij bepaalde partijen en ideeën (al dan niet bewust) negeren, ridiculiseren of stigmatiseren. Dit project onderzoekt in hoeverre dit gebeurt, en in hoeverre dit verkiezingsuitslagen beïnvloedt.

 Optimaal kwantificeren van risico en optimale portefeuillekeuze onder ambiguïteit
Dr. M. (Mitja) Stadje, UvT – Econometrie & Operationele Research
Beslissingen van managers en regelgevende instanties in de financiële sector zijn typisch gebaseerd op kanstheoretische modellen die niet altijd adequaat zijn. Dit project heeft als doel het bepalen van optimale kapitaalbuffers voor banken en optimale portefeuillesamenstellingen, rekening houdend met modelonzekerheid.

 Bedrijvigheid en criminaliteit
Dr. W. (Wouter) Steenbeek, NSCR
Criminaliteit vindt vaak plaats rond locaties van horeca en detailhandel. De onderzoeker achterhaalt in hoeverre deze en andere bedrijven ook daadwerkelijk de oorzaak zijn van die criminaliteit, en welke combinaties van bedrijfsfuncties en woonfuncties de minste criminaliteit opleveren.

 Wie wantrouwt wie?
Dr. J. (Jochem) Tolsma, RU – Sociologie
Gemengde scholen en buurten zijn minder hecht. Dit onderzoek kijkt of we in een gemengde omgeving vooral mensen buiten of binnen onze eigen groep wantrouwen. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van positieve en negatieve contactervaringen.

 Leidt marktwerking tot segregatie?
Dr. J. (Justus) Uitermark, EUR – Sociologie
De overheid liberaliseert de woningmarkt maar heeft tegelijkertijd niet alle maakbaarheidsambities laten varen. Sinds de marktwerking is ingevoerd is er ook beleid om segregatie tegen te gaan en achterstandswijken te mengen. Hoe proberen overheden en woningcorporaties te sturen in een steeds meer geliberaliseerde markt? Lukt het om verdeelde steden te voorkomen?

 Bestuurlijke beloningen en financiële verslaggeving
Dr. D. (David) Veenman, EUR – BE (Accounting, Auditing & Control)
Financiële verslaggeving is essentieel voor het functioneren van kapitaalmarkten. Boekhoudschandalen zijn schadelijk voor een economie. Bestuurders hebben echter prikkels om financiële informatie te sturen naar eigen belang. Dit onderzoek analyseert hoe veranderingen in bestuurlijke beloningen kunnen leiden tot hogere kwaliteit financiële verslaggeving.

 TBS getest
Dr. mr. M.J.F. (Michiel) van der Wolf, EUR – Strafrecht
De strafrechtelijke TBS-maatregel wordt gebaseerd op een onzekere gedragsdeskundige inschatting van de gevaarlijkheid. Dit onderzoek test de TBS-regeling aan de mensenrechten en aan het gedragswetenschappelijk 'bewijs' om in de toekomst zo goed mogelijk met die onzekerheid om te kunnen gaan.

 Racistische praat en vreemdelingenhaat e
Dr. M.H.W. (Maarten) Van Zalk, UU – Pedagogiek
Racistische jongeren gaan vooral om met vrienden die racistische opvattingen hebben. Maar het is onduidelijk op welke manier vrienden elkaar beïnvloeden door racistische opvattingen te delen. De onderzoekers bekijken hoe vrienden praten over immigranten en hoe ze vreemdelingenhaat kunnen tegenwerken.

Zie voor meer informatie het NWO-persbericht met alle Veni-Toekenningen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls