Nieuwe cao voor onderzoekinstellingen

22 mei 2012

Dit is een gezamenlijk bericht van werknemersorganisaties AC/FBZ, VAWO/CMHF en CNV Publieke Zaak in de onderzoeksector en van de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen. De Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen en de werknemersorganisaties AC/FBZ, VAWO/CMHF en CNV Publieke Zaak hebben na een langdurig en intensief onderhandeltraject op 20 april 2012 een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de onderzoekinstellingen. Het akkoord is gebaseerd op het onderhandelingsresultaat van 1 februari 2012. Dit onderhandelingsresultaat is door Abvakabo FNV als onvoldoende beoordeeld.

De cao loopt van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2012 en voorziet in afspraken over werkzekerheid en, dankzij uitruil van arbeidsvoorwaarden, in een structurele loonsverhoging van 1%. De cao geldt voor alle werknemers in dienst bij de instellingen die vallen onder de CAO-OI, dat zijn ongeveer 2900 werknemers.

De cao bevat de volgende hoofdpunten:

 • De aan leeftijd gebonden regelingen worden, conform een eerdere cao-afspraak, afgeschaft:
  - de leeftijdsdagen
  - de Seniorenregeling Onderzoekinstellingen
  - overige aan leeftijd gebonden regelingen.

 • De middelen die daardoor beschikbaar komen zijn ingezet voor primaire arbeidsvoorwaarden: alle salarissen worden per 1 februari 2012 verhoogd met 1 procent.

 • Een deel van de middelen die vrijvallen door het afschaffen van de aan leeftijd gebonden regelingen wordt ingezet voor een aantal overgangsregelingen voor de werknemers die gebruikmaakten van de op leeftijd gebaseerde regelingen.

 • Na afloop van de overgangsregelingen wordt opnieuw gesproken over de aanwending van de vrijgevallen middelen vanwege de afschaffing van de op leeftijd gebaseerde regelingen.

 • Verder wordt aan iedere werknemer die op 31 december 2011 in dienst was en nog steeds was op 20 april 2012, in de maand juni 2012 éénmalig een koopkrachttoelage 2011 toegekend van € 250,00 bruto.

 • In juli 2012 wordt een incidentele uitkering van 0,5% van een half bruto-jaarsalaris toegekend, peildatum 1 juli 2012, uit te betalen als een bedrag in één keer.

 • Voor 2012 wordt door de werkgevers een werkzekerheidsgarantie gegeven.

 • Voor reorganisaties die in 2012 en 2013 worden gestart is een resultaatverplichting overeengekomen die inhoudt dat alle inspanningen erop gericht zullen zijn dat werknemers van wie de functie als gevolg van organisatieveranderingen komt te vervallen, intern of extern worden herplaatst in een passende functie.

 • Aan de cao wordt de mogelijkheid toegevoegd om op basis van specifieke criteria (groepen) werknemers aan te wijzen voor wie een arbeidsduur van 40 uur geldt en een jaarlijkse vakantieverlofaanspraak van 234 uur. Deze werknemers ontvangen een toeslag op hun salaris ter waarde van de 104 ingeleverde verlofuren. In verband met de huidige krappe financiële situatie leggen de werkgevers een voornemen om deze regeling in 2012 of 2013 toe te passen, ter toetsing voor aan de werknemersorganisaties.

 • Op twee punten wordt de gewijzigde wettelijke vakantieregeling verruimd.

 • Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de werknemer een functie gaat vervullen, passend bij zijn levens- en ontwikkelingsfase, die op een lager functieniveau is gewaardeerd dan het voor hem tot dan geldende functieniveau. In dat geval gaat voor de werknemer de salarisschaal gelden die hoort bij het lagere functieniveau. Er is een compensatieregeling afgesproken van maximaal 2 jaar voor de werknemer die daarbij een bezoldiging ontvangt die lager is dan de oude bezoldiging.

 • Partijen voeren gedurende de cao-periode een gezamenlijke studie uit naar modernisering van de cao.

De partijen op een rij

De Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie, Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. De betrokken werknemersorganisaties zijn AC/FBZ, VAWO/CMHF en CNV Publieke Zaak.

..............................

Meer informatie:

 • U kunt de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen bereiken via: Margot Custers, +31 (0)70 344 07 29

 • U kunt de werknemersorganisaties bereiken via:
  - AC/FBZ: +31 (0)30 670 27 01
  - CNV Publieke Zaak: Saskia Marsman, +31 (0)6 22 97 09 00
  - VAWO/CMHF: +31 (0)30 231 67 42

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Natuurkunde Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development