Aardwetenschappen

NWO financiert en stimuleert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de aardwetenschappen.

De aardwetenschappen zijn onderdeel van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De Aardwetenschappen Tafel is een belangrijk adviesorgaan voor het ENW-bestuur.

Het werkterrein omvat processen in en om de aarde, de oceanen, de atmosfeer en de biosfeer. Onderzoek op al deze terreinen moet antwoord geven op maatschappelijke uitdagingen, zoals een duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen en vraagstukken rond klimaatverandering.

Noodzakelijk voor het stimuleren en faciliteren van de Nederlandse aardwetenschappen is een stevige binding met de achterban van onderzoekers, publieke en private partners, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij nationale bijeenkomsten. Ook is een goede verbinding met andere organisatieonderdelen van NWO en kennisinstellingen cruciaal.

NWO stimuleert samenwerkingen en strategische programma's die relevant zijn voor de aardwetenschappen binnen meerdere topsectoren en die aansluiten bij de NWA. Ook is NWO betrokken bij (inter)nationale ontwikkelingen en agendeert onderzoek op Europees of mondiaal niveau, bijvoorbeeld via Europese netwerken. Via lidmaatschappen krijgen Nederlandse onderzoekers toegang tot Europese of mondiale onderzoeksinfrastructuur, zoals deelname aan internationale boorprogramma's, faciliteiten in polaire gebieden, en ruimte-instrumenten voor aardobservatie. Ieder jaar organiseert het team aardwetenschappen het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres NAC.

Waarnemend hoofd van het team Aardwetenschappen en Astronomie is Pieter de Witte.