Financieringsinstrumenten NWO Sociale en Geesteswetenschappen

Wetenschapsfinancier NWO verandert momenteel ingrijpend. Dit zal gevolgen hebben voor de onderzoeksfinanciering en de manier waarop commissies en besturen de beoordeling, selectie en besluitvorming uitvoeren. Met onderstaand overzicht informeren wij u over de NWO-onderzoeksfinanciering voor de sociale en geesteswetenschappen in 2017.


Open instrumenten

Promoties in de geesteswetenschappen: dit programma financiert hoogwaardig promotieonderzoek voor getalenteerde, aankomende onderzoekers binnen de geesteswetenschappen en blijft in 2017 voor aanvragers ongewijzigd.

Onderzoekstalent (maatschappij- en gedragswetenschappen): dit programma dat uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid biedt de ambitie te verwezenlijken om promotieonderzoek te doen, blijft in 2017 ongewijzigd.

Rubicon: het programma Rubicon, dat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring op laat doen aan buitenlandse topinstituten, blijft in 2017 ongewijzigd voor indieners vanuit de sociale en geesteswetenschappen.

Vernieuwingsimpuls

De Vernieuwingsimpuls is bestemd voor talentvolle, creatieve onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen.

  • Vernieuwingsimpuls Veni: de Veni staat open voor pas gepromoveerde onderzoekers. Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen gaat in januari 2017 van start met een gezamenlijke Veni ronde. De geesteswetenschappelijke aanvragen worden beoordeeld door vier panels op het terrein van de geesteswetenschappen, de aanvragen vanuit de sociale wetenschappen door vijf panels op het terrein van de sociale wetenschappen. Alle binnengekomen aanvragen zullen in drie fasen door deze panels worden beoordeeld via een voorselectie, een interviewselectie en interviews. Meer informatie hierover is te vinden op de website van NWO.
  • Vernieuwingsimpuls - Vidi: de Vidi is gericht op ervaren onderzoekers. De Vidi ronde 2017 gaat in oktober 2017 van start en zal in de domeinen plaatsvinden. Informatie over deze ronde zal in de loop van 2017 bekend gemaakt worden via de website van NWO.
  • Vernieuwingsimpuls - Vici: de Vici, die gericht is op senior-onderzoekers, zal in 2017 voor onderzoekers vanuit de Sociale en Geesteswetenschappen grotendeels ongewijzigd blijven. Het grootste deel van de selectie en beoordeling van aanvragen gebeurt reeds op het niveau van het toekomstige domein Sociale en Geesteswetenschappen. Met ingang van 2017 zullen ook de interviews plaatsvinden op het niveau van het toekomstige domein. Lees meer over de wijzigingen in de inrichting van de Vici-beoordeling.

Aspasia: het instrument Aspasia is bedoeld om vrouwelijke Vidi-kandidaten te bevorderen tot uhd en vrouwelijke Vici-kandidaten tot hoogleraar. Aspasia blijft in 2017 ongewijzigd.

Vrije competitie geesteswetenschappen: dit instrument stimuleert vrij onderzoek dat niet gebonden is aan een thema. Het zal in 2017 van karakter gaan veranderen. Het NWO-domeinbestuur voor de sociale en geesteswetenschappen zal over de aanpassingen gaan besluiten. Ook de deadline voor het indienen van aanvragen zal naar verwachting opschuiven naar de tweede helft van het jaar. Nadere informatie hierover zal via de website van NWO bekend gemaakt worden.

De Samenwerking Vlaanderen-Nederland, onderdeel van de Vrije competitie geesteswetenschappen, is gericht op gezamenlijk onderzoek van Vlaamse en Nederlandse onderzoekers op het gebied van de geesteswetenschappen. Deze aanvraagmogelijkheid zal in 2017 niet meer terugkeren.

Replicatiestudies: gepromoveerde onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor het repliceren van 'hoeksteenonderzoek' in de disciplines van het NWO-gebied MaGW en van ZonMw. NWO wil ervaring opdoen die kan leiden tot een effectieve manier voor de opname van replicatieonderzoek in onderzoekprogramma’s. De deadline voor aanvragen was: 12 januari 2017.

Internationalisering in de geesteswetenschappen: dit instrument is erop gericht om internationale samenwerking en netwerkvorming tussen Nederlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksgroepen en hun buitenlandse collega’s te bevorderen. De deadline is 2 maart 2017.

Take off, i.s.m. STW: dit instrument voor het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap staat open voor alle wetenschappelijke disciplines en zal zonder noemenswaardige aanpassingen in 2017 gecontinueerd worden.

Investeringen Middelgroot MaGW: een deel van de middelen van NWO Middelgroot (MaGW) zal opgenomen worden in het breed gedragen initiatief Open Data Infrastructure for Social Sciences and Economics Innovation (Odissei). Het domeinbestuur Sociale en Geestewetenschappen zal te zijner tijd een besluit nemen over de besteding van het resterende budget en/of voortzetting van dit instrument.

Investeringen NWO-groot: NWO-groot is bedoeld voor grote investeringen in vernieuwende apparatuur en dataverzamelingen. Dit programma zal naar verwachting wijzigingen ondergaan als gevolg van de komst van de Permanente Commissie Grootschalige Infrastructuur. Zodra hier meer over bekend is, stellen we u via de website en/of nieuwsbrief op de hoogte.

Spinozapremie: de NWO-Spinozapremie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap, blijft in 2017 ongewijzigd.

Promotiebeurs voor leraren: voor deze beurs, die docenten ondersteuning biedt bij het schrijven van een proefschrift, geldt dat in 2017 geen veranderingen verwacht worden voor indieners.

Stimuleringsfonds Open Access: via dit fonds stimuleert NWO de open access publicatie van onderzoeksresultaten en de deelname van onderzoekers aan het debat over open access. Het fonds blijft in 2017 ongewijzigd.

Bezoekersbeurs: dit programma verstrekt beurzen aan hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senioronderzoekers die een belangrijke bijdrage leveren aan een Nederlands onderzoeksproject. NWO overweegt om vanaf 2016/2017 de indieningsvoorwaarden voor de Bezoekersbeurzen te verruimen.

Financieringsinstrumenten topsectoren

De thematische instrumenten die onderdeel zijn van het innovatiecontract voor de topsectoren, worden in 2017 uitgevoerd zoals in het innovatiecontract voorzien.

Gesloten kringlopen – transitie naar een circulaire economie: consortia kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat moet leiden tot het sluiten van kringlopen op verschillende schaalniveaus. Dit is een doorsnijdend programma voor de topsectoren Logistiek, Agrifood, Water en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en bedrijven uit de Creatieve Industrie. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 7 februari 2017.

Creatieve industrie – KIEM: dit instrument financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. KIEM-aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 30 november 2017, of totdat de beschikbare middelen zijn uitgeput.

Lifes Science and Health & High Tech Systems and Materials - Healthy Lifestyle Innovations (HLI): momenteel wordt gewerkt aan een call voor HLI gericht op menselijk gedrag, gezonde leefstijl, meet- en analysetechnieken en e-coaching. De e-coaches worden ontwikkeld voor groepen met gezondheidsrisico’s waarbij o.a. voeding en beweging verschil kunnen maken. Onderzoek met industriële partners zal gaan over meten van gedrag en fysiologische signalen een over analyse en feedback. De call zal naar verwachting in januari 2017 gepubliceerd worden.

Creatieve industrie – Create health: inmiddels is een call gepubliceerd die de Nederlandse Creatieve Industrie verbindt met de gezondheidszorg; de focus ligt op e-health. De deadline was 17 januari 2017.

Smart Culture – Creative Cities: de call creative cities staat tot 14 maart 2017 open voor indiening; de call is gericht op onderzoek naar en kritische reflectie op de stedelijke ontwikkeling. U kunt alleen een aanvraag indienen als u vóór 17 januari 2017 een intentieverklaring heeft ingestuurd.

Smart culture – Big data / Digital humanities: dit instrument verbindt het onderzoek voor de creatieve industrie met Digital Humanities-onderzoek en grootschalige digitale infrastructuren. De call for proposals wordt begin 2017 gepubliceerd.

Big Data: real time ICT for logistics: dit programma richt zich op de uitdagingen binnen het big data onderzoek in de logistieke sector. Deze call van NWO en TKI Dinalog is onderdeel van de NWO bijdrage aan de Topsector Logistiek en richt zich op vernieuwend en wetenschappelijk onderzoek dat innovatieve toepassingen in de logistieke sector op het gebied van big data mogelijk maakt. Consortia van onderzoekers èn industriële partners kunnen tot 28 maart 2017, 14:00 uur een aanvraag indienen.

Overige thematische programma’s

Stichting Van Moorsel en Rijnierse: doel van de stichting is het stimuleren van onderzoek naar de kunsthistorische, archeologische, kerkhistorische, historische en filologische aspecten van het christendom in Egypte, in het Nijldal of ergens anders in het Midden-Oosten. Dit instrument blijft in 2017 ongewijzigd.

Maatschappelijke (re)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en/of psychose: dit programma stimuleert innovatief onderzoek naar interventies op het gebied van wonen, vrijetijdsbesteding en beeldvorming van mensen met een autisme stoornis en/of psychotische stoornis. De call zal begin 2017 worden opengesteld.

Duurzame Businessmodellen (DBM): het programma DBM  is gericht op zowel het verdiepen van wetenschappelijke kennis over als het maken en ontsluiten van nieuwe methoden voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame businessmodellen. Binnen DBM wordt gewerkt aan een tweede call, die naar verwachting half 2017 gepubliceerd wordt.

Internationale samenwerking

Humanities in the European Research Area (HERA): voor HERA wordt gewerkt aan een internationale call onder de naam ‘HERA JRP Culture, integration and European public space’. Naar verwachting kan de nieuwe call voor de zomer van 2017 gepubliceerd worden.
De call zal worden uitgezet voor projecten waarin onderzoekers uit tenminste vier deelnemende landen deelnemen.

NORFACE: Transformations to Sustainability: het thema voor dit programma is de sociale transformatie die nodig is om om te gaan met schaarste van water en grondstoffen, de aantasting van het milieu en klimaatveranderingen. De deadline voor Outline Proposals is 5 april 2017. De deadline voor Full Proposals is 12 september 2017.

JPI Urban Europe: ERA-NET Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI): ERA-NET Sustainable Urban Global Initiative (SUGI): Food-Water-Energy Nexus: de call for proposals wordt naar verwachting medio december gepubliceerd. JPI Urban Europe en Belmont Forum organiseerden op 16 november een webinar voor de presentatie van de call en match-making voor het vinden van internationale partners.

JPI Cultural Heritage: In het kader van het Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change is vastgesteld op welke vier terreinen er in de komende drie jaar calls zullen verschijnen. De eerste is Digital Heritage, die naar verwachting in het voorjaar 2017 gepubliceerd zal worden. Later in 2017 volgt Changing Environments en in de jaren daarna Conservation & Protection en Identity & Perception.  De calls zullen worden uitgezet voor projecten waarin onderzoekers uit tenminste drie landen deelnemen. NWO heeft de intentie om voor alle calls middelen beschikbaar te stellen zodat Nederlandse onderzoekers kunnen meedoen.

Open Research Area (ORA): in 2017 vindt de vijfde ronde van ORA plaats. Naar verwachting kan de nieuwe call in het voorjaar van 2017 gepubliceerd worden.

T-AP Digging into data: dit is een internationale ‘big data challenge’ voor onderzoekers binnen de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen; het is nog onduidelijk of deze call gecontinueerd wordt.

Samenwerking Duitsland – Von Humboldt Stiftung: het programma Von Humboldt Stiftung stimuleert internationale samenwerking tussen Nederlandse en Duitse senor-onderzoekers. Het blijft in 2017 ongewijzigd.

Samenwerking Taiwan (MOST): de Samenwerking Taiwan, met als doel het bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Taiwanese onderzoekers, blijft in 2017 ongewijzigd.