Maatschappij- en Gedragswetenschappen
NWO-onderdeel

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) initieert, stimuleert en financiert hoogwaardig onderzoek op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen. Maatschappij- en gedragswetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan het beantwoorden van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe houden we steeds grotere steden leefbaar, bereikbaar en vitaal? Wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Welke rol speelt cognitie bij het eetgedrag van mensen met overgewicht?

MaGW bestaat uit vier hoofdgroepen van disciplines:

  • Economie en bedrijfskunde
  • Gedrag en onderwijs
  • Recht en bestuur
  • Sociale wetenschappen

Deze hoofdgroepen omvatten in totaal meer dan 20 wetenschapsdisciplines.

Fundamenteel en strategisch onderzoek

Het stimuleren van grensverleggend onderzoek is een van de kernpunten van de NWO-strategie. MaGW doet dit door te investeren in getalenteerde onderzoekers en door financiering te verstrekken voor vrij onderzoek. Voorbeelden van financieringsinstrumenten zijn de Vernieuwingsimpuls en Onderzoekstalent.

Verder werkt MaGW samen met andere wetenschapsgebieden via thematische onderzoeksprogramma’s aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Deze programma’s worden samengesteld met ministeries, maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven. Door de brede samenwerking komen de resultaten van het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek optimaal ten goede aan de samenleving. Deze programma’s zijn ingebed in overkoepelende thema’s als Verbinden van Duurzame Steden; Creatieve Industrie, Water en Klimaat; Agro, food en tuinbouw en Duurzame Energie. Deze thema's zijn verbonden met de topsectoren die de rijksoverheid heeft aangewezen. Met de Sociale Infrastructuur Agenda geeft MaGW verdere invulling aan het topsectorenbeleid.

De Sociale Infrastructuur Agenda

De Sociale Infrastructuur Agenda bundelt samenhangend hoogwaardig onderzoek, gericht op het versterken en innoveren van het sociaal-maatschappelijke fundament van de Nederlandse economie. Wil Nederland met succes de economische, technologische en maatschappelijke uitdagingen aangaan waarop topsectoren zijn gericht, dan zijn er tevens impulsen nodig op het terrein van arbeidsmarkt, onderwijs, welzijn, veiligheid en duurzaamheid. MaGW stimuleert zodoende via de Sociale Infrastructuur Agenda onderzoek naar onder meer human capital, onderwijs, arbeidsmarkt, bestuur, woon-, leef- en vestigingsklimaat.

Kennisbenutting

MaGW vindt het belangrijk dat onderzoeksresultaten vrij toegankelijk zijn en dat deze resultaten hun weg vinden naar gebruikers. Het gebied stimuleert en helpt onderzoekers daarom hun bevindingen te delen met elkaar, met een breed publiek en met maatschappelijke organisaties, bedrijven of overheidsinstellingen die de kennis in de dagelijkse praktijk van hun werk kunnen toepassen.

Internationale samenwerking

MaGW zet actief in op versterking van de internationale samenwerking in de sociale wetenschappen binnen en buiten Europa. Dit gebeurt onder meer in het New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE), dat door MaGW wordt gecoördineerd.

Regieorganen

MaGW huisvest twee regieorganen: het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het NIHC bundelt de krachten op het gebied van fundamenteel en toegepast neurowetenschappelijk onderzoek en cognitieonderzoek. Het NRO is ingesteld om de afstand tussen wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs en de praktijk van het onderwijs te verkleinen. Het NRO gaat de versnippering van middelen voor onderwijsonderzoek tegen en zorgt voor een samenhangende meerjarige programmering van wetenschappelijk onderwijsonderzoek.

 


Financieringsinstrumenten

Alle financieringsinstrumenten van Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma's

Alle programma's voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Onderzoeksprojecten

Alle projecten voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Publicaties

Alle publicaties voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen