Exacte Wetenschappen

NWO Exacte Wetenschappen stimuleert vernieuwend, fundamenteel, strategisch en toepassingsgericht onderzoek binnen de disciplines astronomie, informatica en wiskunde. Dit gebeurt onder meer door financiering van onderzoeksprojecten en -programma´s en het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.

Astronomie, wiskunde en informatica zijn onmisbare wetenschappen om inzicht te kunnen verwerven in de aard, de oorsprong en de toekomst van de mens, de wereld en het universum. Gezien de brede economische en maatschappelijke belangen is het belangrijk dat Nederland haar toppositie in de exacte wetenschappen behoudt.

NWO Exacte Wetenschappen wil een grote bijdrage leveren aan de totstandkoming en het behoud van een excellent wetenschappelijk klimaat, met speciale aandacht voor de toepassing van kennis. Het gebruik van die kennis vergroot de bijdrage van het wetenschappelijk onderzoek aan welvaart en welzijn.

De resultaten van het onderzoek dat NWO Exacte Wetenschappen financiert, komen ten goede aan de wetenschap, publieke en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Strategie NWO Exacte Wetenschappen

NWO Exacte Wetenschappen geeft uitvoering aan de NWO-brede strategienota 2015-2018 ‘Verbind onderzoek’. Op basis van deze strategienota wordt door het bestuur van NWO Exacte Wetenschappen jaarlijks een strategiedocument opgesteld.

NWO Exacte Wetenschappen sluit aan bij de ambities van NWO:

 1. Investeren in talent en vrij onderzoek Waar mogelijk geeft NWO Exacte Wetenschappen talentvolle (jonge) onderzoekers extra steun. Zo stimuleert de Vernieuwingsimpuls het carrièreperspectief van jonge onderzoekers. Binnen de TOP-subsidies wordt geld beschikbaar gesteld voor innovatieve onderzoekslijnen door groepen met een bewezen track record en voor individuele jonge onderzoekers.
 2. Samenwerken in thema's Veel vernieuwend onderzoek komt voort uit een bundeling van krachten. Daarom financiert NWO Exacte Wetenschappen multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s als Astrochemie, Forensic Science en Cyber Security.
 3. Bevorderen van kennisbenutting
  Voor de gouden driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid wordt in 2013 een nieuw financieringsinstrument opengesteld. Bij de keuzes voor onderzoeksthema’s en publiekprivate samenwerkingsverbanden zijn de ambities van de Roadmap ICT leidend voor de discipline informatica. Om kennisbenutting te bevorderen, worden per discipline bijeenkomsten georganiseerd voor onderzoekers en de industrie, bijvoorbeeld ICTOPEN en Wiskunde met de Industrie.
 4. Internationaal samenwerken
  NWO Exacte Wetenschappen zoekt actief aansluiting bij internationale initiatieven om de beste onderzoeksgroepen en onderzoekers op het terrein van en exacte wetenschappen bij elkaar te brengen. NWO Exacte Wetenschappen zet bilaterale samenwerkingsmogelijkheden op met emerging science nations, onder andere met het Science Industry Cooperation- programma.
 5. Toegankelijk maken van hoogwaardige faciliteiten
  Het Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen neemt samen met enkele organisaties uit andere landen deel in grootschalige onderzoeksfaciliteiten, zoals de Isaac Newton Group of Telescopes (ING) en ALMA Regional Centre|Allegro.

Strategiedocumenten