Organisatie

NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met een wettelijk vastgelegde missie en taken en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. NWO kent een decentrale organisatiestructuur met verschillende rechtspersoonlijkheden. Het Algemeen Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele koepel. De onderdelen hebben locaties over het hele land, met een hoofdkantoor in Den Haag. In totaal werken zo´n 2.500 mensen bij NWO, waarvan ca. 1.400 onderzoekers bij de NWO-instituten.

Landkaart met NWO-onderdelen per 1 juli 2015. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.Landkaart met NWO-onderdelen per 1 juli 2015. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

NWO-onderdelen

In de wetenschapsgebieden, stichtingen, onderzoeksinstituten en regieorganen wordt de kerntaak van NWO uitgevoerd: het bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. De wetenschapsgebieden  en de stichtingen FOM, STW en WOTRO organiseren de programma’s en financiering voor onderzoek. Zowel het Algemeen Bestuur als de decentrale besturen van de NWO-onderdelen hebben de bevoegdheid om publieke gelden voor wetenschappelijk onderzoek te verdelen. Bij wetenschapsbrede programma’s en gebiedsoverstijgende programma’s wordt de uitvoering gezamenlijk verzorgd dan wel uitgevoerd door de centrale afdeling Beleidsontwikkeling en –ondersteuning .

Bij de instituten wordt onderzoek gedaan. Regieorganen zijn tijdelijke onderdelen met speciale aandacht voor één, vaak multidisciplinair, onderzoeksveld. Elk wetenschapsgebied heeft een bestuur dat bestaat uit actieve wetenschappers: het gebiedsbestuur. Bestuursleden hebben een aanstelling bij een universiteit of werken in het bedrijfsleven.  


NWO-organisatie: contouren nieuwe governance en organisatie

De Wetenschapsvisie 2025 formuleert een aantal nieuwe taken voor NWO die vraagt om aanpassing van de governance en organisatie van NWO.  De ontwikkeling van meer coördinerende en verbindende taken vraagt om versterkte samenwerking over wetenschapsgebieden heen, grotere flexibiliteit en een structurele inbreng van alle partijen die belang hebben bij de wetenschap. Op 14 april 2015 maakte NWO de contouren van haar nieuwe governance en organisatie bekend. Op 19 mei 2015 werd FOM-directeur Wim van Saarloos benoemd tot ‘programmadirecteur transitie NWO’ met als taak uitvoering te geven aan de voorbereiding en implementatie van de beoogde aanpassingen.


Bestuur en directie

Het Algemeen Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering binnen de gehele NWO-koepel. Het stelt ook de budgetten van de gebieden en instituten vast en benoemt de besturen van de interne onderdelen. Daarnaast neemt het bestuur formele toekenningbesluiten voor NWO-brede programma’s, zoals de Vernieuwingsimpuls, Spinoza, Zwaartekracht en de Nationale Roadmap voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. De algemeen directeur, tevens secretaris van het Algemeen Bestuur is eindverantwoordelijk voor het management van de NWO-organisatie en de uitvoering van de NWO-strategie. Bestuur en directie worden ondersteund door de centrale stafafdelingen.Governance

Als zelfstandig bestuursorgaan met bevoegdheid om publieke middelen te verdelen valt NWO onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. In de NWO-Wet zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd. In het NWO Reglement is vastgelegd wat de spelregels zijn binnen NWO. De regeling subsidieverlening beschrijft het kader van het beoordelingsproces en projectbeheer. NWO hanteert de Code Goed Bestuur als richtsnoer om verantwoording af te leggen over haar public governance structuur.