Governance

NWO is een bij wet opgerichte publiekrechtelijke rechtspersoon, opgericht in 1950. In de NWO Wet zijn de taken en bevoegdheden van NWO vastgelegd.

NWO voert een belangrijk deel van haar taken uit door het toekennen van subsidies aan onderzoekers aan universiteiten. De financiële middelen hiervoor komen voor het overgrote deel uit de begroting van het ministerie van OCW.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

NWO valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van OCW. Om deze ministeriële verantwoordelijkheid naar behoren te kunnen dragen, heeft de minister verschillende bevoegdheden die in de NWO Wet zijn vastgelegd:

 • benoemen en ontslaan leden Algemeen Bestuur
 • het goedkeuren van wijzigingen in het NWO Reglement (waarin het bestuur en de inrichting van de organisatie alsmede de bestuurlijke betrekkingen van de organisatie tot de onderzoeksorganisaties worden geregeld)
 • bepalen standpunt inzake strategisch plan/instellingsplan
 • goedkeuren begroting
 • goedkeuren jaarrekening (opgenomen in het financieel jaarverslag)

De bewindspersoon van OCW voert een of twee keer per jaar overleg met het Algemeen Bestuur van NWO. Periodiek wordt het functioneren van NWO geëvalueerd.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken NWO. Het Algemeen Bestuur wordt ondersteund door een algemeen directeur, die tevens de leiding heeft over het bureau van NWO.

Onder NWO ressorteren gebiedsbesturen, subsidieorganisaties, onderzoeksinstituten en tijdelijke aansturingsorganen. Het Algemeen Bestuur benoemt of stemt in met de benoeming van bestuurders in de besturen van deze organisaties. In het NWO Reglement is vastgelegd wat de spelregels zijn binnen NWO. Uitwerking van deze spelregels heeft plaatsgevonden in convenanten en richtlijnen.

Voor een goede uitvoering van de publieke taken onderhoudt NWO op gestructureerde wijze relaties met andere departementen, en andere (intermediaire) organisaties in het veld van wetenschap, o.a. met VSNU, universiteiten, KNAW, ministerie EZ, EU, Research Councils in Europa. Het Algemeen Bestuur is verantwoording schuldig aan de minister. Daarnaast is het voor een publieke organisatie als NWO vanzelfsprekend om de publieke middelen verantwoord te beheren en daar verantwoording over af te leggen aan het publiek.

Code Goed Bestuur

NWO vindt de Code Goed Bestuur een prima richtsnoer om zich te verantwoorden over haar public governance structuur. Bijzondere aandacht is nodig voor de bestuurs- en toezichtstructuur binnen NWO, die afwijkt van het ‘ideaalmodel’ beschreven in de code. Ook op gebiedsniveau zal de governance worden bezien. In een aantal gebiedsbesturen zijn al langer deskundigen uit de samenleving opgenomen met een wetenschappelijke achtergrond en dito engagement, die niet werkzaam zijn in een universitaire omgeving.

Binnen NWO is een aantal maatregelen genomen, die goed aansluiten bij de richtlijnen die zijn neergelegd in de Code Goed Bestuur. Het gaat onder meer om:

 • Het op orde brengen van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
 • Instelling financiële commissie (waarin twee leden van het Algemeen Bestuur, de directeur Organisatie & Planning en de externe accountant zitting hebben)
 • Ontwikkeling van een externe klachtenregeling
 • Ontwikkeling van een gedragscode

Regelingen in kader van good governance

NWO heeft belangrijke governance-issues vastgelegd in een aantal documenten:

Subsidieverlening

Belangrijk voor NWO is de kwaliteit, zorgvuldigheid en transparantie van het beoordelingsproces en projectbeheer. De volgende documenten bevatten een aantal van de maatregelen die door NWO in dit kader worden gehanteerd:

 • NWO-regeling subsidies
 • Beroep en bezwaar
 • NWO-reglement ter bescherming van privacygevoelige gegevens opgenomen in NWO-bestanden
 • Gedragscode belangenverstrengeling NWO
 • NWO Reglement 'Inbreuk wetenschappelijke integriteit'
 • Fraudeprotocol

Interne regelingen

In onder andere de volgende documenten is of wordt een aantal interne governance-issues geregeld:

 • Klokkenluiderregeling NWO-werkgever
 • Klachtenreglement
 • NWO-Bevoegdhedenregeling

De Gedragscode belangenverstrengeling is in 2005 aangescherpt.

Interne Risicobeheersings- en controlesystemen

NWO hanteert een systeem van planning & control; in het voorjaar bespreekt het Algemeen Bestuur op basis van de ingediende jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen met de verschillende besturen de resultaten van het afgelopen jaar en de voornemens voor de komende jaren. In het voorjaar besluit het algemeen bestuur over de financiële kaders voor de komende jaren; op basis van deze financiële kaders stellen de verschillende besturen de definitieve begroting voor het volgende jaar op, die in september bij het Algemeen Bestuur wordt ingediend. Vervolgens wordt de begroting voor NWO als geheel opgesteld en uiterlijk 1 november aan de minister van OCW wordt aangeboden.

Als onderdeel van deze cyclus komen het financieel beleid en de financiële risico’s uitgebreid aan bod. In de richtlijnen Financiële bedrijfsvoering is de wet- en regelgeving waaraan NWO zich dient te houden vertaald naar richtlijnen die binnen NWO worden gehanteerd. Jaarlijks worden in het consolidatieprotocol de grondslagen vastgelegd voor de financiële verslaggeving waaraan NWO onderdelen zich te houden hebben.

Belangrijke informatie rond governance


Belangrijke documenten rond governance