Bevorderen van kennisbenutting
Ambitie

Bevorderen van kennisbenutting

Een IT-programmeur en een promovendus die in een museum audioarchieven doorzoekbaar maken met spraakherkenning, het Ministerie van OCW dat onderwijsbeleid kan verbeteren door ontwikkelde evaluatiemethoden: het zijn voorbeelden van kennisbenutting zoals NWO die voorstaat.

Gebruik van kennis

Wetenschappelijk onderzoek levert nieuwe kennis en vaardigheden op die door anderen gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor het maken van producten zoals software, of voor het opstellen van beleidsadviezen. NWO wil belanghebbenden buiten de academische wereld en onderzoekers sterker verbinden om de maatschappij optimaal te kunnen laten profiteren van wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksinstituten van NWO voeren actief beleid om de samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke partijen te stimuleren. Zo hebben de instituten een Industrial Liaison Officers netwerk (ILO-net) opgericht en organiseren zij regelmatig bedrijvencontactdagen.

Vergroten betrokkenheid

Voor succesvolle benutting van kennis is het van belang kennismakers en kennisgebruikers met elkaar te verbinden en wederzijdse betrokkenheid te vergroten. Dit gebeurt onder andere binnen de thema-programma's en de topsectoren. Kennismakers zijn onderzoekers bij Nederlandse universiteiten en instituten. Kennisgebruikers kunnen bedrijven zijn, maatschappelijke instellingen, de overheid of andere specifieke doelgroepen.

Maatschappelijke bijdrage

Een brede en excellente kennisbasis, met voldoende ruimte voor vrij en ongebonden onderzoek, is van essentieel belang voor de Nederlandse economie en maatschappij. Bij elke oproep tot het indienen van onderzoeksvoorstellen vraagt NWO onderzoekers welke bijdrage hun onderzoek levert aan de maatschappij. Dit kunnen economische, sociaal-bestuurlijke, culturele, technologische, medische of democratische bijdragen zijn. NWO bevordert de maatschappelijke bijdrage van onderzoek bijvoorbeeld door middel van start-up financiering aan onderzoekers die hun ideeën in de praktijk willen brengen, door het organiseren van match-making events, en door onderzoekers de kans te bieden om na afronding van hun onderzoek hun resultaten alsnog geschikt te maken voor kennisbenutting door derden.

Open Access

Het delen van kennis met collega-wetenschappers en andere geïnteresseerden is cruciaal voor de wetenschapsbeoefening en voor de verantwoording van wetenschap. Het gaat om het openstellen van onderzoeksdata en het vrij publiceren. Wetenschappers kunnen sneller en eenvoudiger voortborduren op elkaars kennis, en voor instellingen en bedrijven zijn openbare data en onderzoeksresultaten een waardevolle aanvulling.

Publieke middelen, publiek toegankelijk

NWO financiert wetenschappelijk onderzoek met publieke middelen en vindt dan ook dat wetenschappelijke publicaties en onderzoeksgegevens publiek toegankelijk moet zijn.

NWO heeft een stimuleringsfonds voor initiatieven om Open Access-tijdschriften op te richten, onderzoek Open Access te publiceren of conferenties over het onderwerp te organiseren.


Financieringsinstrumenten bij deze ambitie

Wetenschappelijk onderzoek dient de samenleving. Kennis moet beschikbaar worden gemaakt voor anderen om te kunnen leiden tot innovatief onderzoek en nuttige toepassingen.

Alle financieringsinstrumenten van Bevorderen van kennisbenutting