Zwaartekracht

Met Zwaartekracht wil de overheid onderzoek van consortia van de beste onderzoekers in Nederland stimuleren. De onderzoekers moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten. Het is financiering uit de eerste geldstroom. Het Ministerie van OCW heeft NWO gevraagd de selectieprocedure uit te voeren.

Waarvoor

Zwaartekracht beoogt excellent onderzoek door consortia van de beste onderzoekers te stimuleren.

Zwaartekracht is bedoeld voor consortia die de potentie hebben om tot de absolute wereldtop in hun onderzoeksveld te gaan behoren of zich al op dat niveau bevinden.

Een consortium is een samenwerkingsverband tussen de beste onderzoekers van Nederland in een vakgebied of in vakgebieden. De onderzoekers werken bovendien gedurende enige tijd intensief samen. Dit kan een Nederlandse onderzoeksschool zijn maar ook een ander samenwerkingsverband van invloedrijke en excellente onderzoekers dat leidt tot vernieuwend toponderzoek. Voorwaarde is dat in ieder geval onderzoekers verbonden aan een van de bovengenoemde universiteiten deelnemen aan het consortium.

Het is in principe mogelijk voor onderzoekers om aan verschillende consortia deel te nemen. Wel dient in dat geval de haalbaarheid van de verschillende rollen en bijdragen aannemelijk gemaakt te worden in de aanvraag.

Voor wie

De Colleges van Bestuur van de volgende universiteiten kunnen aanvragen indienen:

Erasmus Universiteit Rotterdam, Open Universiteit Nederland, Protestantse Theologische Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Theologische Universiteit Apeldoorn, Theologische Universiteit Kampen, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit voor Humanistiek Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Let op: er geldt een beperkte mogelijkheid tot indienen. Iedere universiteit mag maximaal vier aanvragen indienen als penvoerder van een consortium.

Wat aanvragen

  • Zwaartekracht biedt financiële ondersteuning voor een periode van maximaal tien jaar voor bijkomende kosten die het onderzoeksprogramma of de organisatie van het consortium direct ten goede komen. Dat kan gaan om:
  • kosten voor nieuw personeel en materiële voorzieningen,
  • investeringen in apparatuur en andere faciliteiten en de exploitatiekosten daarvan, en
  • managementkosten voor het consortium.

Daarnaast kunnen de hoofdaanvrager en maximaal vijf mede-aanvragers kosten opvoeren voor vervanging van hun reguliere taken, met een maximum van twintig procent van het gehele salaris.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen voor de ronde 2013 is 12 maart 2013. Een volgende ronde vindt in 2016 plaats. De tekst van de call wordt in de loop van januari 2016 op deze pagina gepubliceerd.

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de voorstellen op de volgende criteria en volgens de volgende weging:

  • kwaliteit van de onderzoekers (30 procent)
  • kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoekprogramma (35 procent)
  • inbedding van het wetenschappelijk onderzoek (25 procent)
  • kennisbenutting (10 procent)

Procedure

Voor alle ontvankelijke aanvragen worden minimaal vier referentenrapporten verzameld. De aanvragen worden vervolgens behandeld door een breed samengestelde selectiecommissie. Deze toetst ook het aangevraagde bedrag in relatie tot het onderzoeksprogramma. De commissie voert de selectie uit in twee fases.

In de eerste fase worden de aanvragen beoordeeld in drie domeinen: de geestes- en sociale wetenschappen, de bèta- en technische wetenschappen en de biomedische en levenswetenschappen. Bij voldoende kwaliteit nodigt de commissie uit elk van de domeinen een aantal aanvragers uit voor een interview.

In de tweede fase volgen interviews door de voltallige selectiecommissie.

De selectiecommissie adviseert het Algemeen Bestuur van NWO. Het Algemeen Bestuur bepaalt een standpunt over dit advies en legt dit voor aan de minister of staatssecretaris van OCW. Deze neemt het definitieve besluit.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

12 maart 2013 23:59

Type

Investeringen

Budget

Structureel 50 mln euro per jaar. Ronde 2013: 151 mln euro voor nieuwe verplichtingen tot maximaal tien jaar

NWO-onderdeel

NWO-breed Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Natuurkunde Technologiestichting STW ZonMw

Programma

Zwaartekracht

Speerpunt

Talent en vrij onderzoek

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Dhr. drs. J.K. Wiegel Dhr. drs. J.K. Wiegel +31 (0)70 3440644 j.wiegel@nwo.nl