Vernieuwingsimpuls Vici

Vernieuwingsimpuls Vici is een financiering voor senior onderzoekers.

Aanpassing Vici-procedure 2017

Met ingang van de eerstkomende Vici-ronde wordt de inrichting van de beoordeling aangepast. In de rondes 2012 tot en met 2016 verliep de beoordeling van Vici-vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen grotendeels via drie domeinloketten en was de laatste beoordelingsstap, de interviewfase, wetenschapsbreed ingericht. Met ingang van 2017 zal de gehele procedure, inclusief de interviews, worden ingericht in vijf loketten: vier loketten die corresponderen met de domeinen van het nieuwe NWO

  • Exacte en Natuurwetenschappen (ENW; voormalig EW, CW, ALW, N/FOM),
  • Sociale en Geesteswetenschappen (SGW; voormalig GW en MaGW),
  • Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW; voormalig STW), en
  • Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (voormalig ZonMw))
  • en een domein-overstijgend loket voor aanvragen die de grenzen van de NWO-domeinen overschrijden.

De procedure zal verder ingericht worden aan de hand van dezelfde stappen als de huidige procedure (vooraanmelding, uitgewerkte aanvraag en interview). Eind januari verschijnt de Vici-call voor de ronde 2017 met alle informatie. Voor vragen over waar uw aanvraag het beste past, kunt u contact opnemen met vi@nwo.nl.

Waarvoor

Vici is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Voor wie

Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. U kunt Vici-subsidie aanvragen tot maximaal 15 jaar na promotie.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Een link naar de specialisaties die hiervoor in aanmerking komen, vindt u hier. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt voor Vici maximaal drie keer een aanvraag indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze subsidie aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 1,5 mln euro.

Wanneer aanvragen

Sluitingsdatum voor vooraanmeldingen van de ronde 2016 was 24 maart 2016, 14:00 uur.

Sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 25 augustus 2016, 14.00 uur. 

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure. 

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker
  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en 
  • kennisbenutting

Met ingang van 2012 moet u in een aanvraag altijd de vraag over kennisbenutting beantwoorden. Het oordeel over kennisbenutting maakt 20 procent uit van het totaaloordeel.

Procedure

(huidige werkwijze; dit verandert in de Vici ronde van 2017)

Vici-aanvragen worden wetenschapsbreed beoordeeld. Aanvragen uit alle disciplines, inclusief aanvragen die wetenschapsgebieden overschrijden, worden in één competitie met elkaar vergeleken.

U dient eerst een vooraanmelding in. Deze wordt door de betreffende domeincommissie (Alfa/Gamma, Bèta - en Technische Wetenschappen of Life sciences) van een advies voorzien. Als u tot de meest kansrijke kandidaten behoort, krijgt u een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De uitgewerkte aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Vervolgens worden de uitgewerkte aanvragen, het commentaar van de referenten en het weerwoord van de aanvrager voorgelegd aan dezelfde domeincommissies, die een aantal kandidaten uitnodigen voor een interview. Ten slotte worden de interviews afgenomen door een wetenschapsbrede commissie, samengesteld uit leden van de drie domeincommissies.

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC.

Aspasia

De Aspasia-subsidie is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • vrouwelijke onderzoekers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie
  • vrouwelijke onderzoekers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden, maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen

De Aspasia-subsidie wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.

Kies een domein

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

25 augustus 2016 14:00

Budget

1,5 mln euro per aanvraag

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Wetenschapsterrein

NWO-breed Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Natuurkunde ZonMw Technologiestichting STW

Partners

Ministerie van OCW

Programma