Kwaliteit van leven en gezondheid

Bij veel vragen die in de gezondheidssector actueel zijn, speelt kwaliteit van leven een belangrijke rol. In het programma Kwaliteit van leven en gezondheid staat de vraag centraal hoe kwaliteit van leven in de gezondheidszorg bevorderd kan worden.

Waarvoor

Het programma Kwaliteit van leven en gezondheid moet leiden tot meer kennis over kwaliteit van leven in relatie tot gezondheid en tot betere meetinstrumenten. De resultaten moeten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en evaluatie van beleid en innovaties.

De focus van het programma ligt op innovaties in de gezondheidssector. Het onderzoek richt zich op groepen waarvoor bestaande meetinstrumenten beperkt toepasbaar zijn, zoals kinderen, psychiatrische patiënten en patiënten met multipele aandoeningen.

De resultaten die uit het onderzoek voortkomen, worden samengebracht in een zogenaamd 'dashboard'. Dit dashboard helpt om de indicatoren van kwaliteit van leven completer in beeld te brengen, en zo beleidsbeslissingen over innovaties beter te onderbouwen.

Een uitgebreide beschrijving van het programma en de onderzoeksvelden vindt u in de call for proposals en het programmadocument. Informatie voor de partnerorganisaties is te vinden in de brochure.

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door ervaren gepromoveerde onderzoekers uit de geesteswetenschappen en uit de medische wetenschappen met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit, een universitair medisch centrum of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Samenwerking tussen onderzoekers en externe partijen (maatschappelijke organisaties en/of bedrijven) is een voorwaarde voor financiering. Onderzoekers vormen een consortium met één of meer maatschappelijke organisaties en/of bedrijven en vragen als consortium financiering aan bij NWO.

Consortia dienen te bestaan uit één of meer (universitaire) onderzoekers vanuit de geesteswetenschappen, één of meer (universitaire) onderzoekers vanuit de medische wetenschappen en één of meer maatschappelijke organisaties en/of bedrijven. Voorstellen voor individuele projecten kunnen niet worden ingediend.

Wat aanvragen

U kunt maximaal 400.000 euro aanvragen per onderzoeksproject. In totaal is ongeveer 2,6 mln euro beschikbaar voor het programma.

De financiering is bedoeld voor:

  • Postdoc- en promotieonderzoek;
  • Vrijstelling van aanvragers van onderwijs- en andere taken (vervangingsfinanciering) van maximaal 25.000 euro;
  • Materiële kosten ten behoeve van het onderzoek.

Wanneer aanvragen

De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen is 4 april 2013 en voor het indienen van uitgewerkte aanvragen 5 september 2013.

Beoordeling

Criteria

De criteria voor vooraanmeldingen:

  • (Voldoende) belofte op wetenschappelijke kwaliteit;
  • Maatschappelijke relevantie;
  • Toegevoegde waarde.

Bij de selectie van de vooraanmeldingen wordt ook de spreiding over de binnen het programma onderscheiden groepen betrokken.

De criteria voor uitgewerkte aanvragen:

  • Wetenschappelijke kwaliteit;
  • Maatschappelijke relevantie;
  • Toegevoegde waarde.

Procedure

Het indienen van een vooraanmelding vóór een uitgewerkte aanvraag is verplicht. Een wetenschappelijke beoordelingscommissie selecteert de vooraanmeldingen en buigt zich vervolgens over de uitgewerkte aanvragen. Op basis van de aanvragen, het weerwoord van en het eventuele interview met de aanvragers, geeft de wetenschappelijke beoordelingscommissie een eindoordeel. Het gebiedsbestuur van NWO Geesteswetenschappen beslist op basis van dit eindoordeel welke aanvragers subsidie van NWO ontvangen.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

5 september 2013 11:59

Type

Programmagebonden

Budget

2,6 miljoen euro

NWO-onderdeel

Geesteswetenschappen ZonMw

Programma

Kwaliteit van leven en gezondheid

Ambitie

Samenwerken in thema's Thema: Leven in gezondheid

Contact

Vos, Mw. dr. L.C. Vos, Mw. dr. L.C. +31 (0)70 349 42 80 l.vos@nwo.nl