NWO en de topsectoren

Het kabinet investeert in onderzoek en innovatie binnen een aantal topsectoren. NWO zorgt voor goede aansluiting tussen de ambities van de topsectoren en de financiering van wetenschappelijk onderzoek binnen de topsectoren.

Na introductie van het topsectorenbeleid door kabinet Rutte I in 2011, is NWO gevraagd vanaf 2015 jaarlijks 275 M€ bij te dragen aan de topsectoren. De topsectoren zijn inmiddels integraal onderdeel van het NWO beleid. NWO stimuleert onderzoek in de topsectoren via thematische calls. Ook de onderzoeksinstituten van NWO werken actief samen met wetenschappelijke partners, overheid en bedrijfsleven. Om een sterk fundament onder innovatie te garanderen, blijft NWO naast de thema's investeren in de wetenschap in de volle breedte, in wetenschappelijke vooruitgang en talent.

Op 2 oktober 2013 heeft NWO als een van de betrokken organisaties het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract voor 2014 en 2015 getekend. Met het Kennis- en Innovatiecontract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisorganisaties de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt een bedrag van 4 miljard euro geïnvesteerd. De NWO-bijdrage koppelt wetenschappelijk onderzoek aan de topsectoren conform de eerder opgestelde spelregels. NWO draagt hieraan in 2014 210 miljoen euro bij en in 2015 275 miljoen euro. NWO bestemt o.a. ruim 200 miljoen euro voor onderzoek waaraan ook bedrijven meebetalen: publiek-private samenwerking. In de NWO-bijdrage wordt ook een verbinding gelegd met maatschappelijke opgaven, die ook in Europese programma’s een grote rol spelen.

Op verzoek van kabinet Rutte II heeft NWO in het voorjaar van 2013 samen met KNAW, TO2, VSNU, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en MKB Nederland afspraken gemaakt over de samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven binnen topsectoronderzoek. Deze spelregels maken onder meer de verbinding tussen fundamenteel onderzoek en de topsectoren transparanter. NWO draagt bij aan topsectoren via PPS, gezamenlijke programmering en vrij onderzoek. Daarin is NWO verantwoordelijk voor het selecteren van de beste onderzoeksprojecten binnen de topsectoren via het NWO-systeem van open competitie, volgens de gebruikelijke kwaliteitsmaatstaven. Voor elk van de topsectoren is bij NWO één aanspreekpunt voor onderzoekers, universiteiten en bedrijven.

Op 11 februari 2013 kondigde het kabinet Rutte II aan om extra te investeren in onderzoek via NWO, oplopend tot 100 miljoen euro in 2018. Hierdoor blijft het totaalbudget van NWO in de komende jaren grosso modo op peil. Dit stelt NWO in staat om te blijven inzetten op financiering van excellent onderzoek in de volle breedte van de wetenschap.

In 2012-2013 investeert NWO 225 miljoen euro uit eigen middelen in fundamenteel onderzoek binnen de topsectoren. Een groot deel van deze bijdrage betreft themaprogramma's toegesneden op topsectoren. Veel van deze programma's zijn gericht op publiek-private samenwerking en vereisen een financiële bijdrage van de deelnemende private partijen.

Daarnaast leveren de NWO-instituten een stevige bijdrage door de inzet van hun onderzoekslijnen en nationale onderzoeksfaciliteiten, en de daarmee samenhangende hoogwaardige technologieontwikkeling. Ze werken hierin actief samen met verschillende bedrijven in hun regio en daarbuiten.

Bovenop deze gerichte activiteiten realiseert NWO een belangrijk deel van haar bijdrage aan de onderzoeksagenda's van de topsectoren via investeringen in wetenschappelijk talent en nieuwsgierigheidgedreven onderzoek.

Documenten


NWO-bijdrage